Junior Intermediate - wymogi egzaminacyjne

Warunki dla kandydatów przystępujących

do egzaminu Intermediate Junior

Intermediate Junior I

A) Wymogi formalne

1. Członkostwo PSJI przez okres roku, w którym odbywa się egzamin oraz roku poprzedzającego poparte zaświadczeniem wpłaty składek.

2. Posiadanie ważnego na dany rok CMu.

3. Potwierdzony dyplom Introductory II. 
Między uzyskaniem stopnia Introductory II, a egzaminem na stopień Junior Intermediate I powinny upłynąć co najmniej 2 lata.

4. Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia rekomendacji od nauczyciela prowadzącego i drugiego nauczyciela rekomendującego.

 • Zarówno nauczyciel prowadzący, jak i drugi nauczyciel rekomendujący powinni spełniać kryteria etyczne (patrz Etyka zawodowa nauczycieli Jogi Iyengara)
 • Nauczyciel prowadzący powinien posiadać certyfikat co najmniej 2 stopnie wyższy od poziomu, na który przygotowuje się kandydat;  (W wyjątkowych sytuacjach braku dostępu do zajęć prowadzonych przez nauczyciela odpowiedniego stopnia, należy zwrócić się do KT z pisemną prośbą o uzasadnione zwolnienie z tego wymogu);
 • 2 nauczyciel rekomendujący powinien być co najmniej o 1 stopień wyższy od poziomu, na który przygotowuje się kandydat;

4 a) Osoba rekomendowana jest zobowiązana do pozostawania w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym i współpracy z nim, uczęszczając, obserwując i asystując w regularnie prowadzonych przez niego zajęciach.

Zaznajomiwszy się z poziomem praktyki i nauczania nauczyciel prowadzący będzie mógł określić czas potrzebny kandydatowi do przygotowania się do egzaminu.

Wymagany czas spędzony z nauczycielem jest względny. Liczy się przede wszystkim właściwe podejście i gotowość ze strony kandydata do zgłębiania wiedzy, oraz jego samodzielność w procesie, w którym nauczyciel jest przewodnikiem. Zalecany czas przygotowań wynosić może 8- 12 miesięcy.

4 b) Zarówno nauczyciel prowadzący, jak i drugi nauczyciel rekomendujący powinni szczegółowo zapoznać się z wymogami dotyczącymi praktyki i uczenia obowiązującymi na danym poziomie. Do ich uznania należeć będą sposoby weryfikacji Wymogów Dotyczących Praktyki i Wymogów Dotyczących Uczenia (obserwacja, asystowanie na zajęciach, uczenie pod kierunkiem nauczyciela, zadania pisemne), oraz forma terminowania (prowadzenie indywidualne, szkolenie grupowe).

4 c) Udział w zajęciac h i szkoleniach organizowanych przez nauczycieli rekomendujących nie oznacza automatycznego otrzymania rekomendacji.

5. Udział w 3–dniowym warsztacie szkoleniowym z nauczycielem stopnia minimum Senior Intermediate II. Dwukrotnie w ciągu 2 lat poprzedzających egzamin.


B) Wymogi dotyczące praktyki

1. Opanować praktykę i uczenie āsan i prāṇāyām na stopień Junior Intermediate I pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego.

1 a) Zachęcamy kandydatów do praktyki āsan i prāṇāyām oraz ich etapów według obrazów i wskazań pochodzących z Joga w praktyce: Kurs Wstępny,  Yoga in Action: An Intermediate Course. Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi, Światło jogi i Art of Yoga, Joga doskonała dla kobiet, oraz Światło Pranayamy a także "studiowania ze szkłem powiększającym" sylabusa poprzedzających i następujących poziomów. Ułatwi to kształcenie umiejętności sekwencjonowania działań w pozycjach, pomoże w głębszym ich rozumieniu, pozwoli skutecznie pomagać uczniom mającym trudności z wykonaniem pozycji, oraz motywować uczniów gotowych do większych wyzwań.

1 b) W części praktycznej egzaminu należy wykonać āsany w wariantach określonych sylabusem. Dopuszczalne są uzasadnione modyfikacje wynikające z ograniczeń natury fizycznej.  Umiejętność zastosowania właściwej pomocy pokazuje zrozumienie akcji w pozycji.

2. Opanować materiał teoretyczny z zakresu filozofii jogi.

 • Czym jest Purusa, czym jest Prakrti. Jaka panuje zależność między nimi?
 • Jakie są składowe Prakrti?
 • Jakie są cechy rzeczywistości fizycznej i jaki mają wpływ na praktykę?
 • Citta jako ewolut Prakrti.
 • Vrtti jako zjawiska Citty.
 • Kleśe (uciążliwości), Citta- Vikshepy (przeszkody) w praktyce i ich źródło
 • Praktyczne sposoby wyciszania poruszeń świadomości ( Jogasutry I.33 - I.39/II.I/II.29)

Na podstawie: Jogasutr, Podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi, Drzewa Jogi;

3. Opanować materiał teoretyczny i praktyczny z zakresu anatomii.

 • Struktura i funkcjonowanie stawu barkowego. Specyfika ruchu ramienia/barku/łopatki w Gomukhāsanie i Eka Pada Bhekāsanie.
 • Funkcjonowanie układu nerwowego, układu krążenia, układu trawiennego, układu limfatycznego i hormonalnego, oraz wzajemne między nimi zależności.
 • Przestudiuj na poziomie szkieletowym i organicznym jedną z āsan wykonywanych na zajęciach, które obserwujesz lub w których asystujesz na przykładzie ucznia wskazanego przez nauczyciela prowadzącego;

Na podstawie dostępnych podręczników anatomii i fizjologii oraz Podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi.

4. Tematy zadań pisemnych udostępnione będą kandydatom na 3 miesiące przed egzaminem. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia prac pisemnych na 1 miesiąc przed egzaminem.

 

C) Wymogi dotyczące uczenia

Od kandydatów poziomu Junior Intermediate I oczekuje się:

1. Stosowania instrukcji wykraczających poza podstawowe akcje w pozycjach;

2. Podstawowej pomocy uczniom w wykonywaniu pozycji ze szczególnym uwzględnieniem pozycji odwróconych;

3. Uczenia płynącego z praktyki;

4. Umiejętności obserwacji, egzekwowania instrukcji i uważności wobec grupy/plastyczności uczenia/reagowania w odpowiedzi na możliwości uczniów/równowagi między działaniem, obserwacją i reakcją (Tapas/Svadhyaya)

5. Linkowania:

 • Rozumienia pozycji pozwalającego na określenie skąd dana akcji wynika, dokąd prowadzi i jak oddziałuje na poszczególne obszary ciała;
 • Systematycznego linkowania działań w obrębie pozycji oraz z pozycji na pozycję;
 • Świadomości wzajemnej zależności między działaniami i reakcjami ciała i umysłu.

Obraz nauczanej pozycji powinien być czytelny. Przy czym nauczyć pozycji można na wiele skutecznych sposobów.  Od kandydata oczekuje się rozumienia, przedstawienia i wyegzekwowania istotnych dla pozycji ustawień i akcji.

Konieczność zastosowania pomocy w pozycji (za wyjątkiem wariantów przypisanych sylabusem)  nie jest zdeterminowana.

Instrukcje powinny być adekwatne do poziomu i możliwości praktykujących.

(Organizator egzaminu zapewnia kandydatom grupę uczniów odpowiadających doświadczeniem poziomowi, na którym egzaminowany jest kandydat)

 

Zachęcamy kandydatów Junior Intermediate do pomocy  w pracach Stowarzyszenia Jogi Iyngara w Polsce.

 

Intermediate Junior II

A) Wymogi formalne

1. Członkostwo PSJI przez okres roku, w którym odbywa się egzamin oraz roku poprzedzającego poparte zaświadczeniem wpłaty składek.

2. Posiadanie ważnego na dany rok CMu.

3. Potwierdzony dyplom Junior Intermediate I

Między uzyskaniem stopnia Junior Intermediate I, a egzaminem na stopień Junior Intermediate II powinien upłynąć co najmniej 1 rok.

4. Od kandydata wymagana jest rekomendacja od  nauczyciela prowadzącego i drugiego nauczyciela rekomendującego.

(Wymogi Formalne Junior Intermediate I, ad 4)

5. Udział w 3–dniowym warsztacie szkoleniowym z nauczycielem stopnia minimum

Senior Intermediate II. Dwukrotnie w ciągu 2 lat poprzedzających egzamin.

6. Odbycie min 1 asysty przy egzaminach na poziom Introductory.

 

B) Wymogi dotyczące praktyki

1. Opanować praktykę i uczenie āsan i prāṇāyām na stopień Junior Intermediate II pod kierunkiem  nauczyciela prowadzącego.

(Wymogi Dotyczące Praktyki Junior Intermediate I, ad 1)

2. Opanować materiał teoretyczny z zakresu filozofii jogi.

 • Kriya yoga i jej relacja do Ashtanga yogi
 • Abhyasa/Vairagya
 • Pranayama i jej znaczenie dla praktyki
 • Samyama
 • Asana według Patańjalego/Asana według Iyengara
 • Ogólne przesłanie Bhagavadgity

Na podstawie: Jogasutr,  Podstawowych Wskazówek dla nauczycieli jogi, Drzewa Jogi;

3. Opanować materiał teoretyczny i praktyczny z zakresu anatomii.

 • Struktura i funkcjonowanie stawu kolanowego. Specyfika ustawienia i ruchu kolana w Tadāsanie, Virāsanie i Padmāsanie.
 • Przestudiuj przebieg regularnej ciąży. Uwzględnij zmiany zachodzące w czasie ciąży, porodu i połogu w poszczególnych układach ciała. Obserwuj zajęcia i asystuj w praktyce pań w ciąży.

Na podstawie dostępnych podręczników anatomii i fizjologii, Podstawowych Wskazówek dla nauczycieli jogi, oraz Joga doskonała dla kobiet.

4. Zadanie pisemne  patrz Wymogi dotyczące praktyki dla Junior Intermediate I, ad 4.

 

C) Wymogi dotyczące uczenia

Od kandytatów oczekuje się rozwinięcia umiejętności nabytych na poziomie Junior Intermediate I, oraz:

1. Umiejętnego sekwencjonowania pozycji

2. Konsekwentnego budowania działań w obrębie pozycji

3. Umięjętnego organizowania grupy, z włączeniem w tok lekcji pań w czasie menstruacji, oraz osób z pomniejszymi schorzeniami (np. ból dolnych pleców);

4. Głębszego rozumienia pozycji i umiejętności jego komunikowania.

Dojrzałej obserwacji i korekty;

5. Mile widziane uwzględnienie w uczeniu materiału filozoficznego z poziomu Introductory

(Yama/Niyama)


Zachęcamy kadydatów Junior Intermediate do asystowania i uczestnictwa w procesie szkolenia nauczycieli metody Iyengara oraz pomocy w działaniach Stowarzyszenia Jogi Iyngara w Polsce.


Intermediate Junior III

A) Wymogi formalne

1. Członkostwo PSJI przez okres roku, w którym odbywa się egzamin oraz roku poprzedzającego poparte zaświadczeniem wpłaty składek.

2. Posiadanie ważnego na dany rok CMu.

3. Potwierdzony dyplom Junior Intermediate II

Między uzyskaniem stopnia Junior Intermediate II, a egzaminem na stopień Junior Intermediate III powinien upłynąć co najmniej 1 rok.

4. Od kandydata wymagana jest rekomendacja od nauczyciela prowadzącego i drugiego nauczyciela rekomendującego.

(Wymogi Formalne Junior Intermediate I, ad 4)

5. Udział w 3–dniowym warsztacie szkoleniowym z nauczycielem stopnia minimum

Senior Intermediate II. Dwukrotnie w ciągu 2 lat poprzedzających egzamin

6. Odbycie min 3 asyst przy egzaminach na poziom Introductory II.

(z czego1 raz może dotyczyć ewaluacji Introductory I).

7. Odbycie min. miesięcznego stażu w Ramamani Memorial Iyengar Yoga Institute.


B) Wymogi dotyczące praktyki

1.  Opanować praktykę i uczenie āsan i prāṇāyām na stopień Junior Intermediate III pod kierunkiem  nauczyciela prowadzącego.

(Wymogi Dotyczące Praktyki Junior Intermediate I, ad 1)

2. Opanować materiał z zakresu filozofii.

 • Transformacja świadomości - parinamah
 • Samskara
 • Samyama - Siddhi relacja
 • Viveka
 • Karma joga według Bhagavadgity
 • Śraddha w praktyce jogi

Na podstawie Jogasutr, Podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi, Drzewa Jogi,  Bhagavadgity, Katha Upaniszady

3. Opanować materiał teoretyczny i praktyczny z zakresu anatomii.

 • Struktura i funkcjonowanie stawu biodrowego. Specyfika ustawienia i ruchu biodra w Paścimottanāsanie, Urdhva Dhanurāsanie i Padmāsanie.
 • Przestudiuj reakcje układu nerwowego na stres ( niepokój/ wzmożone napięcie/ obniżony nastrój ) oraz wpływ stresu  na poszczególne układy ciała.
 • Przyglądnij się działaniu praktyki āsan i prāṇāyām pod kątem typowych schorzeń cywilizacyjnych. Obserwuj emocjonalne i psychologiczne zmiany zachodzące w uczniach pod wpływem  praktyki.

Na podstawie dostępnych podręczników anatomii i fizjologii, korpusu tekstów autorstwa B.K.S Iyengara, Geety i Prahanta Iyengar, oraz dostępnej literatury tematycznej.

4. Zadanie pisemne patrz Wymogi dotyczące praktyki dla Junior Intermediate I, ad 4.


C) Wymogi dotyczące uczenia

Od kandydatów oczekuje się rozwinięcia umiejętności nabytych na poziomie Junior Intermediate I i II, oraz:

1. Głębszego rozumienia pozycji i umiejętności jego komunikowania.

Dojrzalszej obserwacji i korekty;

2. Odpowiedzialnej i zapewniającej bezpieczeństwo pomocy w wykonywaniu złożonych pozycji (np. Urdhva  Padmasana w Sarvangasanie);

3. Umiejętnego organizowania klasy z uwzględnieniem osobnych potrzeb pań w czasie menstruacji, ciąży, oraz osób ze schorzeniami np. ból dolnych pleców (równoległego prowadzenie sekwencji);

4. Uwzględnienia w uczeniu materiału filozoficznego z poziomu Introductory i wyżej;


Zachęcamy kadydatów Junior Intermediate do asystowania i uczestnictwa w procesie szkolenia nauczycieli metody Iyengara oraz pomocy w działaniach Stowarzyszenia Jogi Iyngara w Polsce.

Kalendarz imprez

<<  Wrzesień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
161718
232425
30      
webmaster