Introductory II - wymogi egzaminacyjne

Warunki dla kandydatów przystępujących

do egzaminu Introductory II

A) Wymogi formalne

1. Aktualne członkostwo SJIP poparte zaświadczeniem wpłaty składek za okres szkolenia i za rok, w którym odbywa się egzamin;

2. Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia rekomendacji od Nauczyciela Prowadzącego i drugiego Nauczyciela Rekomendującego.

Nauczyciel prowadzący powinien posiadać certyfikat co najmniej 2 stopnie wyższy od poziomu, na który przygotowuje się kandydat; (W wyjątkowych sytuacjach braku dostępu do zajęć prowadzonych przez nauczyciela odpowiedniego stopnia, należy zwrócić się do KT z pisemną prośbą o uzasadnione zwolnienie z tego wymogu);

Drugi nauczyciel rekomendujący powinien być co najmniej o 1 stopień wyższy od poziomu, na który przygotowuje się kandydat;

Zarówno Nauczyciel Prowadzący, jak i drugi Nauczyciel Rekomendujący powinni spełniać kryteria etyczne (patrz Etyka zawodowa nauczycieli Jogi Iyengara)

Osoba rekomendowana jest zobowiązana do pozostawania w stałym kontakcie z Nauczycielami Rekomendującymi i współpracy z nimi, uczęszczając, obserwując i asystując w prowadzonych przez nich zajęciach/zajęciach szkoleniowych. Właściwe podejście i gotowość ze strony kandydata do zgłębiania wiedzy, oraz jego samodzielność w procesie, w którym nauczyciel jest przewodnikiem mają dla przyszłych uczących największe znaczenie.

3. Od kandydatów oczekuje się systematycznego przygotowania pod kierunkiem Nauczyciela Prowadzącego i drugiego Nauczyciela Rekomendującego w wymiarze 240 godzin szkoleniowych realizowanych przez okres 2 lat;

Zarówno Nauczyciel Prowadzący, jak i drugi Nauczyciel Rekomendujący powinni szczegółowo zapoznać się z wymogami dotyczącymi praktyki i uczenia obowiązującymi na danym poziomie. Do ich uznania należeć będą sposoby weryfikacji Wymogów Dotyczących Praktyki i Wymogów Dotyczących Uczenia (obserwacja, asystowanie na zajęciach, uczenie pod kierunkiem nauczyciela, zadania pisemne), oraz forma przygotowania do egzaminu (prowadzenie indywidualne, szkolenie grupowe).

3.a) Kandydat może skorzystać ze zorganizowanych szkoleń prowadzonych przez nauczycieli rekomendowanych przez SJIP;

Od przystępujących do szkolenia oczekuje się 4 lat praktyki własnej poświadczonej:

przez Nauczyciela Prowadzącego co najmniej w stopniu Junior Intermediate I na podstawie systematycznego terminu w wymiarze min 120 godzin

• przez rekomendowanego przez SJIP Nauczyciela Prowadzącego na podstawie udziału w prowadzonym przez niego Kursie Doskonalącym

Wymagania SJIP dla Nauczycieli Prowadzących szkolenia/kursy nauczycielskie:

certyfikat stopnia Junior Intermediate III ważny od co najmniej 2 lat

ważny CM i opłacone składki SJIP

240 godzin (2 lata) asystowania doświadczonym Nauczycielom Szkolącym i uzyskanie od nich rekomendacji

4 pobyty w RIMYI, w tym ostatni w ciągu ostatnich 3 lat

bycie czynnym egzaminatorem (udział w min 2 egzaminach w ciągu ostatnich 2 lat)

3.b) Kandydat może skorzystać z terminu u Nauczyciela Prowadzącego - Mentora i przygotowywać się do egzaminu indywidualnie;

Wymagania dla Mentorów:

•certyfikat stopnia Junior Intermediate II ważny od co najmniej 2 lat

•ważny CM i opłacone składki SJIP

•2 pobyty w RIMYI w tym ostatni w ciągu ostatnich 3 lat

•bycie czynnym egzaminatorem (udział w min 2 egzaminach w ciągu ostatnich 2 lat)

3.c) Kandydat może łączyć formy szkoleniowe, biorąc udział częściowo w dedykowanych kursach/szkoleniach i pozostawać pod opieką Mentora.

3.d) Mentorzy i Nauczyciele Prowadzący prowadzący kursy/szkolenie nauczycielskie mają obowiązek zgłaszać swoich podopiecznych ( z podaniem adresu mailowego) do SJIP Od wszystkich Kandydatów, niezależnie od formy szkolenia, na którą się zdecydowali (Kurs Doskonalący, Kurs/Szkolenie Nauczycielskie/Termin u Mentora) oczekuje się aktualnego członkostwa w Stowarzyszenia i regularnego opłacania jego składek;

3.e) Udział w zajęciach i szkoleniach organizowanych przez nauczycieli rekomendujących nie oznacza automatycznego otrzymania rekomendacji.

4. Zaliczenie Ewaluacji na poziomie Introductory I 6 -18 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu naczycielskiego stopnia Introductory II

4.a) Ewaluację organizują Nauczyciele Prowadzący Kursy/Szkolenia Nauczycielskie. Informacje o Ewaluacjach organizowanych w bieżącym roku znajdują się na stronie SJIP w zakładce Terminy Egzaminów

4.b) Przystępujący do Ewaluacji Kandydaci w trakcie szkolenia zobowiązani są przedstawić rekomendację od Nauczyciela Prowadzącego i zaświadczyć o stażu praktyki nie krótszym niż 5 lat; W przypadku krótszego stażu/braku kontaktu z Nauczycielem Prowadzącym, czy w innych szczególnych okolicznościach, Kandydaci proszeni są o zwrócenie się do KT z prośbą o indywidualne rozpatrzenie zgłoszenia

5. Zgodnie z wytycznymi RMIYI z dnia 29 marca 2017 kandydaci przystępujący do egzaminu Introductory II zobowiązani są do zaświadczenia o 6 letnim stażu praktyki.

 

B) Wymogi dotyczące praktyki

1. Opanować praktykę i uczenie āsan i prāṇāyām na stopień Introductory II pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego.

1.a) Zachęcamy kandydatów do praktyki āsan i prāṇāyām oraz ich etapów według obrazów i wskazań pochodzących z Joga w praktyce: Kurs Wstępny, Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi, Światło jogi i Art of Yoga, Joga doskonała dla kobiet, oraz Światło Pranayamy.

1.b) W części praktycznej egzaminu należy wykonać āsany w wariantach określonych sylabusem. Dopuszczalne są uzasadnione modyfikacje wynikające z ograniczeń natury fizycznej. Umiejętność zastosowania właściwej pomocy pokazuje zrozumienie akcji w pozycji.

2. Opanować materiał teoretyczny z zakresu filozofii jogi.

Zapoznaj się ze Wstępem do Światła Jogi i Światła Jogasutr B.K.S. Iyengara

Zapoznaj się z Drzewem Jogi B.K.S. Iyengara

Z pomocą Postawowych wskazówek dla nauczycieli jogi przestudiuj następujące koncepcje:

-yama/niyama
-abhyasa/vairagya
-kriya yoga
-hatha yoga
-asana
-prana
-citta i jej składowe
-definicja jogi według Patańjalego

3. Opanować materiał teoretyczny i praktyczny z zakresu anatomii.

Dla bezpieczeństwa i rozwoju praktyki własnej i praktyki swoich uczniów kandydaci przygotowujący się do egzaminu Introductory II zobowiązani są do opanowania podstawowych informacji z zakresu anatomii i fizjologii na podstawie "Podstawowych Wskazówek dla Nauczycieli Jogi". Wiedzę tą pozyskiwać mogą z powszechnie dostępnych źródeł, korzystając z pomocy i doświadczeń Nauczycieli Szkolących/Prowadzących. Nauczyciele Rekomendujący zobowiązani są do jej weryfikacji w odniesieniu do praktyki własnej kandydatów, jak i ich gotowości do obserwacji praktyki innych pod kątem anatomicznym i fizjologicznym. Egzaminujący mogą w toku egzaminu zadawać dodatkowe pytania w celu wyjaśnienia lub doprecyzowania pracy w pozycji. Ich zadaniem jest pomóc kandydatom w dostrzeżeniu relacji między układem i zachowaniem we wnętrzu ciała. Studiowanie tych relacji jest w naszej metodzie pierwszym narzędziem i zarazem pierwszym obszarem poznania. Dyplom i Certyfikat Nauczyciela Jogi według metody B.K.S. Iyengara zaświadcza o naszej dojrzałości i gotowości do nabywania wiedzy niezbędnej do bezpiecznego, rozważnego i skutecznego niesienia pomocy uczniom w ich praktyce.

Od kandydatów przystępujących do egzaminu nauczycielskiego Introductory II oczekuje się podstawowej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego; ogólnego rozumienia zasady działania poszczególnych stawów; podstawowej wiedzy związanej z działaniem poszczególnych organów i układów życiowych;

4. Tematy zadań pisemnych udostępnione będą kandydatom na 3 miesiące przed egzaminem. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia prac pisemnych na 1 miesiąc przed egzaminem.

 

C) Wymogi dotyczące uczenia

1. Z przewodnika dla nauczycieli jogi według metody Iyengara wszystkich poziomów:

Ucz z serca, nie tylko z głowy

Kultywuj siłę woli, skupienie i wspieraj wysiłki swoich uczniów

Bądź uczciwy, bezpośredni i gotowy do niesienia pomocy. Pielęgnuj godność i moralność.

Na właściwą postawę nauczycielską wpływa właściwa praktyka. Nauczyciele zobowiązani są tak praktykować āsany, aby mieć jasność co do ich obrazu i działania. Zrozumienie i pewność płynące z praktyki pozwalają skupić uwagę na uczniach

W poczuciu Gurujiego nauczyciel powinien być sāttviczny wewnątrz i rājasowy wobec uczniów. Rajas pomaga przezwyciężać tamasową naturę u uczniów

Wszyscy uczący powinni być zdolni do zademonstrowania pozycji, przekazania jasnych i ścisłych słownych instrukcji, nauczania na miarę możliwości uczniów i zachowywania przytomności umysłu w trakcie uczenia.

Wszyscy uczący powinni wiedzieć jak bezpieczne uczyć osoby starsze i borykające się z powszechnymi dolegliwościami, przy czym umiejętności modyfikowania pozycji, czy stosowania wariantów zastępczych nie będą weryfikowane wcześniej, niż na poziomie Junior Intermediate II.

2. Wskazówki dla kandydatów dotyczące formatu uczenia w trakcie egzaminu

Wprowadź pozycję, podając jej nazwę w sanskrycie i jej znaczenie w języku polskim;

Pokaż pozycję, podając zasadnicze instrukcje dotyczące jej ustawienia i akcji w pozycji.

Zaprezentuj taki wariant pozycji, jakiego będziesz uczyć. Jeśli zdecydujesz się podzielić uczenie pozycji na etapy lub zastosować jej wariant, upewnij się, że każdy z nich zademonstrujesz grupie

Wykonując pozycję wraz z grupą, ustaw się w miejscu, w którym jesteś widoczny i z którego widzisz grupę. Możesz wtedy jednocześnie obserwować i instruować;

Jeśli to konieczne pokaż pozycję/akcję w pozycji raz jeszcze, podając dalsze wskazówki umożliwiające jej poprawne wykonanie;

Powtarzając wykonanie pozycji, upewnij się, że grupa podąża za podanymi przez Ciebie wskazówkami/wprowadza korektę;

Niech Twoje instrukcje będą zadaniowe, a nie opisowe. Praktyczne, nie teoretyczne.

Upewniaj się, że grupa podąża za Twoimi instrukcjami i nie wprowadzaj nowych zadań, jeśli podstawowe instrukcje nie zostały przyswojone przez większość uczniów;

Jeśli z powodu ograniczeń fizycznych nie jesteś w stanie zademonstrować pozycji, pokaż ją na kimś innym.

Jest wiele skutecznych sposobów uczenia danej āsany - osiągnięcia właściwego ustawienia i wydobycia właściwych akcji. Ważne, aby pozycja była przez uczniów zrozumiana i by mogli się w niej rozwijać na miarę swoich możliwości.

3. Od kandydatów na tym poziomie oczekuje się:

- umiejętności uzyskania zasadniczego kształtu pozycji;

- umiejętności uważnego wprowadzenia i bezpiecznego wyprowadzenia uczniów z pozycji;

- zrozumienia pozwalającego na nauczenie podstawowych akcji podczas bycia w pozycji;

 

Zachęcamy kandydatów do pomocy w pracach Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster