Regulamin Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi Iyengara 2018

Regulations in English: Avaiable here

§ 1

KONWENCJA

 1. Wschodnioeuropejska  Konwencja Jogi Iyengara 2018 (dalej zwana „WKJI” 2018) organizowana jest przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Krakowie (dalej zwane „SJIP”) działające na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000158296, NIP: 6762244531, REGON: 356728556.
 2. W WKJI 2018 mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, regularnie praktykujące jogę Iyengara bez przeciwwskazań zdrowotnych - zdolne do samodzielnej praktyki jogi (zwane dalej „Uczestnikami”).

§ 2

REJESTRACJA I OPŁATY

 1. Rejestracja Uczestników WKJI 2018 odbywa się w terminie od dnia 22 stycznia 2018 do dnia 31 marca 2018 roku.
 2. Rejestracja na WKJI 2018 odbywa się tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeń Uczestników zamieszczony na stronie internetowej SJIP pod adresem www.joga.org.pl.
 3. Warunkiem uczestnictwa w WKJI 2018 jest uiszczenie całości opłaty za udział w WKJI 2018 na rachunek bankowy SJIP będącego organizatorem WKJI 2018. Cennik  WKJI 2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jego integralną część.
 4. Rejestracja o której mowa w ust. 2 oraz uiszczenie opłaty za udział w WKJI 2018 o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowi potwierdzenie przez Uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w WKJI 2018 i stanowi oświadczenie Uczestnika, że zdaje on sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia kontuzją związaną z uczestnictwem w WKJI 2018.
 5. Rejestracja o której mowa w ust. 2 oraz uiszczenie opłaty za udział w PKJI 2018 o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu WKJI 2018.
 6. SJIP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu WKJI 2018. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu WKJI 2018 obowiązują od daty ich opublikowania ich na stronie SJIP.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w WKJI 2018 po zamknięciu rejestracji Uczestników WKJI 2018, uiszczona opłata za udział w WKJI 2018 nie podlega zwrotowi.
 8. Dokument księgowy – faktura - za udział w WKJI 2018 zostanie przesłany w formie elektronicznej z adresu: biuro@joga.org.pl uczestnikom, którzy podadzą dane do faktury w formularzu rejestracji i wyrażą zgodę na jej przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać regulaminu WKJI 2018, a także wszelkich wydawanych przez przedstawiciela SJIP postanowień i zaleceń związanych z organizacją i przebiegiem WKJI 2018.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania porządku w przebieralniach i na sali do ćwiczeń.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce, gdzie odbywa się WKJI 2018 na minimum 30 min. przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w celu otrzymania przydziału do sektora na sali do ćwiczeń oraz odebrania materiałów informacyjnych.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania w czasie WKJI 2018 z własnej maty, 2 pasków oraz 2 kostek.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. SJIP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywa się WKJI 2018.
 2. SJIP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników WKJI 2018.

§ 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. W czasie WKJI 2018 obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających.

2. W czasie WKJI 2018 obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych;

2) wnoszenia pożywienia w strefę do tego nieprzeznaczoną;

3) wnoszenia wszelkich szklanych przedmiotów w strefę do tego nieprzeznaczoną;

4) wnoszenia wszelkich gorących napojów w strefę do tego nieprzeznaczoną;

5) noszenia przez Uczestników biżuterii, ozdób w postaci łańcuszków, bransolet, itp.

3. Każdy uczestnik WKJI 2018 zobowiązany jest do zachowywania się w czasie WKJI 2018 w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym uczestnikom. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolonym i może przyczynić się do wyproszenia uczestnika przez przedstawiciela SJIP.  W przypadku dopuszczenia się przez uczestnika zachować, które zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników WKJI 2018, w szczególności z powodu agresywnego zachowania lub innych zachowań niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, przedstawiciel SJIP ma prawo wyprosić uczestnika z WKJI 2018.

4. Udział w WKJI 2018 jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestnika nieodpłatnej zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika WKJI 2018 z udziałem innych uczestników w dniach 3-6 maja 2018 roku w formie nagrania audiowizualnego oraz jego fotografowanie. Zgoda powyższa obejmuje wykonanie rejestracji i powielanie wykonanego nagrania zawierającego wizerunek uczestnika oraz nieodpłatne wykorzystywanie nagrania za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilości transmisji, w całości i we fragmentach - w celu publicznego odtwarzania WKJI 2018, jej promocji, archiwizacji, reklamy SJIP i w innych celach związanym z upowszechnianiem jogi Iyengara - zgodnych z obowiązującym prawem, włączając w to transmisje/retransmisje w Internecie. Jednocześnie uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zarejestrowanego materiału z swoim wizerunkiem.

§

DANE UCZESTNIKA

SJIP jest administratorem danych osobowych Uczestników WKJI 2018. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późń. zm.) w związku z uczestnictwem w WKJI 2018, tj. w celu zawarcia Umowy, kontroli wstępu na WKJI 2018 i weryfikacji uprawnień uczestnika oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą administratora, jeżeli takowe występują, jak również do celów marketingu usług własnych administratora danych osobowych. Informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla uczestnictwa w WKJI 2018. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich zmiany, poprawiania i kontroli, jak również do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach promocyjnych lub przekazywania danych innym podmiotom, a także ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z powodu szczególnej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ KONWENCJI JOGI IYENGARA 2018

CENNIK WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ KONWENCJI JOGI IYENGARA 2018

Członkowie SJIP*

Do dnia 22.02.2018r

670zł

Od dnia 22.02. 2018r

720 zł


*/ członek SJIP - osoba, która ma opłaconą składkę członkowską w roku 2017 i 2018

Nie członkowie SJIP

Do dnia 22.02.2018r

770zł

Od dnia 22.02. 2018r

820 zł

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster