Certyfikat

W odniesieniu do towarów i usług dotyczących praktyki jogi zgodnie z metodą Iyengara nazwiskiem IYENGARA® oraz znakiem STOJĄCEJ POSTACI (NATARAJASANA) mogą się posługiwać wyłącznie nauczyciele, posiadający Certyfikat, przyznawany przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. Nazwisko IYENGAR® oraz znak STOJĄCEJ POSTACI (NATARAJASANA) są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Certyfikat dla nauczycieli stanowi potwierdzenie, że dany nauczyciel posiada aktualne uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara.

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce podejmie środki prawne wobec osób nieprzestrzegających warunków korzystania z nazwiska Iyengara jako zarejestrowanej marki.

WARUNKI PRZYZNANIA CERTYFIKATU:

Image

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce zostało upoważnione do przyznania Certyfikatu każdemu nauczycielowi, którego kompetencja w uczeniu i praktykowaniu jogi zgodnie z metodą IYENGARA® jest uznana przez Stowarzyszenie i który:

 • jest w danym momencie członkiem SJIP;
 • posiada ważny dyplom nauczycielski - od stopnia Introductory II - przyznany przez SJIP, inne Stowarzyszenie Jogi BKS Iyengara lub przez Yogacharya Sri B.K.S. Iyengara;
 • uczy jogi jedynie zgodnie z metodą IYENGARA nie łącząc jej z innymi stylami jogi lub innymi dyscyplinami;
 • utrzymuje regularną praktykę własną asan i pranajamy;
 • stale bierze udział w szkoleniach w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute lub w Konwencjach Jogi Iyengara lub w szkoleniach prowadzonych przez nauczycieli zaakceptowanych przez SJIP;*
 • przestrzega zasad Etycznych (zob. Załącznik C do Umowy Sublicencyjnej);
 • wyraża zgodę na płacenie rocznej opłaty licencyjnej.

* Udział w szkoleniach:

I. Kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków w minionych dwóch latach kalendarzowych:

 1. Udział w przynajmniej 50 godzinach warsztatów z nauczycielem stopnia minimum Junior III z ważnym Certyfikatem. Po warsztacie należy poprosić o pisemne zaświadczenie z wyszczególnieniem ilości godzin.
 2. Potwierdzony (podpisany przez prowadzącego) udział w 80 godzinach warsztatów lub zajęć z nauczycielem posiadającym Certyfikat o dwa stopnie wyższy.
 3. Udział w treningu nauczycielskim Introductory/ odbycie dwuletniego terminowania u nauczyciela z ważnym Certyfikatem oraz zdanie egzaminu nauczycielskiego Introductory II.

II. Pobyty szkoleniowe w Punie - udział w zajęciach w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (należy zadbać o zaświadczenie o odbyciu praktyki):

 1. Dwutygodniowy pobyt szkoleniowy zapewnia Certyfikat na 1 rok.
 2. Czterotygodniowy pobyt szkoleniowy zapewnia Certyfikat na 3 lata
III. Udział w Konwencji Jogi Iyengara (w Polsce lub za granicą, organizowanej przez stowarzyszenie jogi IYENGARA) zapewnia CM na rok.

Certyfikat jest przyznawany na jeden rok od 1 maja i odnawialny na analogiczny okres.

PIERWSZE ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKATU:

Nauczyciele, ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie Certyfikatu, powinni w terminie do 15 kwietnia przesłać na adres :

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce, ul. Dwernickiego 6/4, 31-530 Kraków, następujące dokumenty:

 • wypełnioną i podpisaną Umowę sublicencyjną - w 2 egzemplarzach (pobierz umowę w formacie docx ),
 • podpisane Załączniki A , B , C (każdy w 2 egzemplarzach) do Umowy Sublicencyjnej,
 • wypełniony Formularz Informacyjny, stanowiący integralny załącznik Umowy Podlicencyjnej (formularz należy wypełnić on-line).

oraz wpłacić na konto Stowarzyszenia roczną opłatę licencyjną w wysokości 50 PLN.

Dokumenty potwierdzające udział w warsztatach, pobyt w Punie lub odbywanie praktyki u nauczyciela z opisem godzin należy przechowywać przez okres dwóch lat od daty zdarzenia. Dokumenty te mogą podlegać losowemu sprawdzeniu przez Sekretariat SJIP.

Uwaga dot. podpisania umowy oraz załączników: należy parafować każdą stronę dokumentu oraz złożyć czytelny podpis na końcu.

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU:

Nauczyciele, którzy chcą przedłużyć Certyfikat, powinni w terminie do 15 kwietnia:

Dokumenty potwierdzające udział w warsztatach, pobyt w Punie lub odbywanie praktyki u nauczyciela z opisem godzin należy przechowywać przez okres dwóch lat od daty zdarzenia. Dokumenty te mogą podlegać losowemu sprawdzeniu przez Sekretariat SJIP.

Raz podpisana umowa o CM jest ważna przy przedłużaniu nawet jeśli licencjobiorca w niepoprzedzającym roku nie przedłużał CMu. Innymi słowy w wypadku przedłużania licencji nie trzeba zawierać ponownie umowy.

WYŁĄCZENIA DOZWOLONEGO UŻYCIA ZNAKÓW TOWAROWYCH:

Certyfikat przewidziany jest dla osób indywidualnych, nigdy dla grupy. Nie mogą go używać firmy lub instytuty.

Jeśli prowadzicie jogę w szkole, miejscowym ośrodku gminnym lub klubie fitness, nie mogą one wykorzystywać Certyfikatu w reklamowaniu się. Mogą natomiast reklamować, jak wcześniej, Twoje zajęcia jako jogę Iyengara. Nie mogą reklamować nauczyciela, który nie posiada Certyfikatu, jako uczącego jogi Iyengara.

Jeśli pragniesz użyć nazwisko Iyengar w nazwie swojej firmy, szkoły jogi lub centrum, zwróć uwagę na poniższe wskazówki z Puny:

 • Każdy nauczyciel chcący wykorzystać nazwisko Gurujiego w nazwie szkoły musi mieć co najmniej stopień Junior Intermediate II.
 • Należy wystąpić o bezpośrednią akceptację Gurujiego.
 • Do prośby należy załączyć list Stowarzyszenia stwierdzający, że spełniasz kryteria ZT wymagane przez Stowarzyszenie i posiadasz Certyfikat.
 • Najlepiej byłoby by nauczyciel był na kursie w Punie, ale jeśli tak nie jest, załączony list Stowarzyszenia powinien wzmiankować, że nauczyciel ten z sercem, szczerze i z poświęceniem przekazuje nauki Gurujiego.

pytania, dotyczące Certyfikatu, prosimy kierować na adres biuro@joga.org.pl

webmaster