Ubezpieczenie nauczycieli

Nauczyciele, będący członkami SJIP, mogą się dobrowolnie ubezpieczyć, wykupując polisę w cenie 60 złotych rocznie.

ImagePrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikła z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy. Suma ubezpieczenia nauczycieli wynosi 100 000 zł na każde zdarzenie.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POLISA nr 903012606943
ubezpieczająca okres: 27.04.2018 do 26.04.2019
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGOHESTIA SA Sopot, ul. Hestii 1
tel. 0 801 107 107 lub 0 58 555 5 555

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest:
1) aktualna składka członkowska
2) składka na ubezpieczenie (na rachunek bankowy SJIP)
3) wysłanie niezbędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, PESEL) na adres e-mail: malgorzata.nedoma@joga.org.pl (do 15 kwietnia)

Osoby, które w danym roku opłaciły składkę ubezpieczeniową, są objęte ubezpieczeniem w okresie od 27 kwietnia tego roku do 26 kwietnia roku następnego

Ogólne Warunki ubezpieczenia: dokument PDF do pobrania

webmaster