Cele i działalność Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu psychofizycznemu rozwojowi człowieka,

  • stosowanie, zachowywanie i rozpowszechnianie nauczania jogi według tradycji i zaleceń przekazanych przez Śri B.K.S. Iyengara,

  • tworzenie, podtrzymywanie i umacnianie więzi pomiędzy Śri B.K.S. Iyengarem i Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie (Indie), a członkami Stowarzyszenia,

  • teoretyczne i praktyczne szkolenie członków w systemie jogi,


  • poznawanie i pogłębianie wiedzy z zakresu jogi według tradycji B.K.S. Iyengara poprzez wymianę doświadczeń, obserwacje i badania prowadzone przez członków, a także w oparciu o wyniki badań naukowych i publikacje krajowe i zagraniczne,

  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych realizujących powyższe cele.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W celu zdobycia środków finansowych Stowarzyszenie może korzystać ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, konwencji, odczytów, sesji naukowych, seminariów związanych z celami Stowarzyszenia,
  • działalność wydawniczą w tym publikacje książkowe, biuletyny, czasopisma, wydawnictwa multimedialne,
  • kontakty z klubami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi o podobnych celach,
  • doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie zrzesza: członków zwyczajnych (nauczycieli i uczniów), członków wspierających oraz członków honorowych.

 

 

Wszystkie szczegółowe informacje można znależć w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

webmaster