Walne Zebranie Członków

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JOGI IYENGARA

 • termin: 20 czerwca 2010 r.
 • godzina 12.00
 • miejsce: Joga na Długiej, ul. Długa 44/50, Warszawa
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2009.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2009.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

 

Walne 2010: projekty uchwał


Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2009.

Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2009 r.
Wypracowany w 2009 r. zysk przeznacza się na przychody następnych okresów. Wypracowany w 2009 r. zysk zostanie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zebranie Członków udziela zarządowi absolutorium za 2009 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala zmianę statutu w ten sposób, że do § 4 zostaje dodany ustęp 7., którego treść brzmi:

Celem Stowarzyszenia jest:
7. działalność charytatywna polegająca w szczególności na wspieraniu fundacji BKS Iyengara Bellur Project przekazującej środki pieniężne na rzecz najuboższych.

Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala zmianę statutu w ten sposób, że do § 23 zostaje dodany ustęp 10., którego treść brzmi:

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
10. ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Stowarzyszenia.


Uchwała nr 7
Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala zmianę statutu w ten sposób że zostaje dodany § 24a, którego treść brzmi:

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę lub umów cywilnych i mogą pobierać za swoją pracę wynagrodzenie.
 2. O wysokości wynagrodzenia decyduje Walne Zebranie Członków.
 3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie może być wyższe od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Umowy o pracę oraz umowy cywilne są zawierane z Członkiem Zarządu, zgodnie z § 25 ust.3, na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Uchwała nr 8
Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala zmianę statutu w ten sposób, że w § 27 zostaje zmieniony ustęp 11., przez wykreślenie słów „w sprawach rodzących konsekwencje dla Stowarzyszenia”. § 27 ustęp 11 przyjmuje treść:

Do kompetencji Zarządu należy:
11. sprawowanie nadzoru na działalnością Komitetu Technicznego


Uchwała nr 9
Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala zmianę statutu w ten sposób, że w § 33 zostaje zmieniony ustęp 8. który przyjmuje nową treść:

8. Komitet Techniczny odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia, który nadzoruje jego działania. Dla wszelkich decyzji Komitetu Technicznego wymagana jest zgoda Zarządu. Komitet Techniczny każdorazowo będzie przekazywał Zarządowi podjęte uchwały przedstawiając wszelkie istotne informacje dotyczące tych uchwał. Zarząd ma 14 dni na wyrażenie swojego stanowiska co do przedstawionej uchwały. Brak reakcji w podanym wyżej terminie oznacza akceptację uchwały. Jeżeli Zarząd oświadczy w podanym terminie, że nie wyraża zgody na podjętą uchwałę wówczas uchwała nie obowiązuje.

Uchwała nr 10
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala zmianę składki członkowskiej w ten sposób że:
- składka dla nauczycieli w trakcie szkolenia do momentu uzyskania stopnia Intro I oraz pozostałych członków wynosi 50 zł
- składka dla nauczycieli ze stopniem Intro I wynosi 100 zł
- składka dla nauczycieli ze stopniami Intro II i kolejnymi wynosi 200 zł
2. Uzyskanie kolejnego stopnia powoduje zmianę wysokości składki członkowskiej od początku kolejnego roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala, że roczna opłata licencyjna za Certyfikat wynosi 50 zł.

Uchwała nr 12
Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu Walne Zebranie Członków powołuje pełnomocnika, którym zostaje …

Uchwała nr 13
Zwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala, że składka na ubezpieczenie OC wykupowana przez PSJI dla nauczycieli ze stopniem Introduktory II i wyżej nie będzie pokrywana ze składek członkowskich. Opłatę tą wnosić będą osoby zainteresowane ubezpieczeniem oddzielnie zgodnie ze stawką na dany rok.

 

Kalendarz imprez

<<  Październik 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4
   
webmaster