Zwyczajne Walne Zebranie Członków 2012

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) na dzień 17 czerwca 2012 r. na godzinę 13.30

Zebranie odbędzie się w Warszawie w Joga Politechnika, przy ul. St. Noakowskiego 16/5

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2011.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działań Zarządu w okresie kadencji.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Powołanie członków Zarządu (powołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków).
 11. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Powołanie członków Komisji ds. Etyki.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

Zarząd PSJI

Kraków, 15 maja 2012

załączniki:

webmaster