Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJI

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara z siedzibą w Krakowie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) na dzień 9 czerwca 2013 r. na godzinę 13.00.

Zebranie odbędzie się w szkole jogi: Joga Rytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), Warszawa (Ochota).

Porządek obrad Walnego Zebrania obejmuje:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZC.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania z przebiegu działań Stowarzyszenia za rok 2012.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie Zebrania.

 

Zarząd PSJI

 

webmaster