Protokół z 5 VII 2008, Nałęczów

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KT PSJI)

Nałęczów, 5 lipca 2008Obecni członkowie KT PSJI:
  • Jurek Jagucki (przewodniczący obrad)
  • Konrad Kocot
  • Henryk Liśkiewicz
  • Katarzyna Pilorz (protokolant)
Punkty obrad:

1. Decyzja w sprawie kursów Henryka: w związku z wywiązaniem się Henryka z postanowień zawartych w Warszawie między członkami KT (Katarzyną Pilorz i Konradem Kocotem) a Henrykiem w trakcie spotkania nauczycieli decyzja o cofnięciu rekomendacji dla prowadzonego przez Henryka kursu została odwołana.

Henryk przedłożył Katarzynie Pilorz listę uczestników w raz z rekomendacjami. KT postanowiło jednak utrzymać w obowiązywaniu decyzję zawieszającą Henrykowi prawo do otwierania nowych kursów nauczycielskich/doskonalących pod egidą PSJI na okres roku, czyli do kwietnia 2009.

2. Podjęto uchwałę stanowiącą poprawkę do regulaminu: Warunki dla kandydatów przystępujących eksternistycznie do egzaminu Intermediate Junior.

Ponieważ pod względem ilości rekomendacji zrównano absolwentów kursu na Junior oraz osoby przystępujące eksternistycznie – regulamin ten nazywa się teraz: Warunki dla kandydatów przystępujących do egzaminu Intermediate Junior i dotyczy obu przypadków. Podstawową zmianą jest, więc rozszerzenie obowiązywania tego regulaminu (przez dodanie warunków dla osób kończących trening nauczycielski na Junior Intermediate) oraz wydłużenie czasu od egzaminu Introductory II do Junior I z 6 miesięcy do 2 lat.

3. Podkreślenie wagi rekomendacji – wytyczne dla rekomendujących. Po egzaminach na Junior Intermediate w Nałęczowie KT postanowił zaostrzyć wymogi dla osób zgłaszających się po rekomendacje do przystąpienia do tego egzaminu. Uzasadnia to potrzebą podniesienia poziomu egzaminów.
 

webmaster