Protokół KT z 6 IX 2013, Kraków

Protokół spotkania Komitetu Technicznego PSJI (KTPSJI)

1. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowych członków Komitetu Technicznego:

 • Joanna Jedynak - przyjęta
 • Natasza Moszkowicz - przyjęta
 • Robert Spica - przyjęty

2. Uchwalono nowy skład Komitetu Technicznego:

 • Konrad Kocot - przewodniczący
 • Roman Grzeszykowski - sekretarz
 • Katarzyna Pilorz
 • Ewa Wardzała
 • Natasza Moszkowicz
 • Joanna Jedynak
 • Jerzy Jagucki
 • Robert Spica

3. Uchwalono wprowadzenie osoby moderatora do składu komisji egzaminacyjnej, na egzaminy od poziomu Introductory II:

 • moderator będzie osobą reprezentującą podchodzących do egzaminu, działającą w ich najlepiej pojętym interesie


4. Postulowano by moderator był również odpowiedzialny za zebranie informacji zwrotnej z egzaminów.


5. Uchwalono obniżenie opłaty egzaminacyjnej dla osób powtarzających tylko jedną część egzaminu (uczenie albo praktykę własną) do kwoty 150 zł.


6. Ustalono, że do 10.X.2013 Natasza Moszkowicz wraz z Romanem Grzeszykowskim dopracują formularz wymogów egzaminacyjnych oraz formularz kryteriów oceny. Formularze mają dotyczyć poziomów do Intermediate Junior III, na podstawie podręcznika egzaminacyjnego IYNAUS i przedstawią do dyskusji KT. /Po obradach KT, ustalono, iż zostaną zorganizowane spotkania KT, w celu ujednolicenia standardów/


7. Uchwalono, że egzaminy Intorductory II będą organizowane przez K.T. Pierwszy egzamin ma się odbywać od połowy kwietnia, drugi od połowy października. Egzaminy Introductory I, będę organizowane przez nauczycieli prowadzących kursy nauczycielskie.


8. Uchwalono, że komisje egzaminacyjne dla wszystkich stopni, mają być zatwierdzane przez K.T. Postulowano przy tym, aby do komisji egzaminacyjnych nie angażować egzaminatorów ze stopniem dyplomu niższym niż Junior Intermediate II.

9. Uchwalono, że od 2014 roku wyniki egzaminów nie będą obejmować rezultatu: zdał warunkowo. Jedyne obowiązujące wyniki egzaminów: zdał/ nie zdał/ zdał część praktyki własnej, nauczanie do ponownego zdawania/ zdał nauczanie, część praktyki własnej do ponownego zdawania


10. Uchwalono, że w związku z tym iż Henryk Liśkiewicz, po raz kolejny, nie dotrzymał warunków organizowania egzaminów, zostaje zawieszony jako organizator egzaminów przez KT PSJI na trzy lata.

webmaster