Sprawozdanie z działalności Komitetu Technicznego 2016

Sprawozdanie z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2015.

W dniu 30.X.2015 odbyło się jedno spotkanie grupy roboczej KT

Skład:

• Roman Grzeszykowski
• Konrad Kocot
• Ewa Wardzała
• Natasza Moszkowicz
• Katarzyna Pilorz (protokolant)

 

1. Dyskusja nad uwagami Corin Biria dot. kształcenia nauczycieli - po egzaminach Junior Intermediate

• wątpliwości dot. wariantu konkretnych asan na poz. JI 1

• wniosek: postulat powrotu do dyskusji nad wariantami asan egzaminacyjnych pod kątem ich ewolucji przez stopnie

• konieczność wdrożenia jakiejś formy nauki sekwencjonowania w treningu nauczycielskim (indukcyjny lub dedukcyjny)

• wniosek: model relacji między trenerem i trenowanymi oraz stylu kształcenia - miałby być bliższy demokratycznemu - amerykańskiemu bardziej niż autorytarnemu - francuskiemu

 

2. Dyskusja dot. ewentualnej polskiej propozycji na spotkaniu przedstawicieli KT w Punie

• jako kraj z małym doświadczeniem nie będziemy proponować rozwiązać - raczej przysłuchiwać się propozycjom bardziej doświadczonych

• generalne stanowisko - popieramy dotychczasową organizację - treningi nauczycielskie i egzaminy

• ciekawi jesteśmy wytycznych dot. wymogów teoretycznych - anatomia i filozofia - dla treningów i egzaminów

 

3. Dyskusja nad wymogiem dot. asyst na egzaminach dla kandydatów na Junior Intermediate

• obniżamy ilość wymaganych asyst w związku ze zlikwidowaniem egzaminów Intro I:

Junior Intermediate I                                              0

Junior Intermediate II                                             min 1

Junior Intermediate III                                            3 w tym 1 może być na ewaluacji Intro I

• do uzyskania statusu egzaminatora na Intro II potrzebne są 3 asysty w tym 1 może być na ewaluacji Intro I oraz pozytywna opinia komisji egzaminacyjnej o gotowości kandydata do egzaminowania

• do uzyskania statusu egzaminatora na Junior Intermediate I potrzebne są 2 asysty oraz pozytywna opinia komisji egzaminacyjnej o gotowości kandydata do egzaminowania

• na kolejne stopnie wystarczy po 1 asyście

4. Dyskusja nad stopniem nauczyciela rekomendującego na egzaminy Junior Intermediate
• rekomendacja wspierająca powinna być wystawiona przez nauczyciela o stopniu min o jeden wyższym niż egzamin na który rekomenduje

5. Postulat stworzenia ewidencji osób odbywających asysty na egzaminach oraz egzaminatorów

Odbyły się również egzaminy
Introductory II:
6-8 lutego - Kraków
organizator: Konrad Kocot
20-22 listopada - Kraków
organizator: Roman Grzeszykowski
Junior Intermediate I, II, III:
6-8 lipiec - Warszawa
organizator: Julia Południewska
Junior Intermediate I:
10 września - Kraków
organizator: Konrad Kocot


30.11.2015 – 02.12.2015 Uczestnictwo delegatów SJIwP w spotkaniu nauczycieli prowadzących szkolenia i egzaminujących w Punie.
webmaster