Raport z działań KT 2017-18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SJIP
5 maja 2018

 

Komitet Techniczny w składzie:
Konrad Kocot, Jurek Jagucki, Katarzyna Pilorz, Roman Grzeszykowski, Joanna Jedynak, Robert Spica, Ewa Wardzała,  Alla Raginis;
Współpracujący:
Andrzej Kozłowski, Katarzyna Złotkowska
Przewodnicząca:
Natasza Moszkowicz

 

W związku z bardzo dużą liczbą osób zdających egzaminy nauczycielskie od lipca 2017 wzrósł bezpośredni wysiłek organizacyjny z nimi związany. Potrzeba wyklarowania i przedstawienia warunków na jakich kandydaci przystępują do egzaminów kolejnych stopni nabrała cech presji.
W związku z odpowiednio narastającą liczbą postępujących w procesie certyfikacji pojawiła się natychmiastowa potrzeba stworzenia bazy obserwujących egzaminy i szkolących się w sztuce egzaminowania, oraz zapewnienia im szkolenia.

Zapewnienie rozwiązań na "wczoraj" lub przynajmniej na "już" determinowało temperaturę
działań w mijającym okresie. Ujawniło też trudności mechanizmu decyzyjnego i modelu pracy KT.

Będąc głęboko świadomą wysiłku, jaki został włożony w organizacyjne usprawnienie egzaminów,
jest mi miło powiedzieć, że:

1. Podział zobowiązania organizacyjnego między Zarząd i KT sprawdził się; zespoły organizacyjne składające się z przedstawiciela KT (odpowiedzialnego za powołanie Komisji Egzaminacyjnej/ocenę prac pisemnych) i przedstawiciela Zarządu (odpowiedzialnego za rewizję warunków formalnych osoby przystępującej do egzaminu i technicznej organizacji egzaminu)
"lepszość" organizacyjną egzaminu potwierdziły zarówno wyniki ankiet wypełnianych przez biorących udział w egzaminie, uwagi zebrane od osób obserwujących, oraz informacja zwrotna ze strony egzaminujących zza granicy - Rity Keller i Williego Boka;
a) dalszym uproszczeniem/usprawnieniem powyższego modelu jest powierzenie doboru wszystkich Komisji Egzaminacyjnych w danym roku jednemu przedstawicielowi KT.
W roku 2018 jest to Konrad Kocot. W każdym kolejnym roku funkcję tą pełnić będzie ktoś inny.

2. Zgodnie z powstałym i przedstawionym w ubiegłym roku na WZC planem usystematyzowaliśmy kalendarz egzaminacyjny:
- egzaminy stopnia Introductory II  odbywać się będą wiosną (marzec/kwiecień w weekend następujący po świętach Wielkiejnocy) i jesienią (w weekend następujący po święcie Niepodległości; (w razie większej liczby kandydatów w danym roku ogłoszony zostanie dodatkowy termin w przedostatni weekend czerwca)
- Junior Intermediate I, II, III  z początkiem lipca, wykorzystując udział Rity Keller
(przyjęliśmy także, że tylko w tym kontekście tj. tylko przy udziale doświadczonego moderatora jednoczesne egzaminowanie kandydatów na różnym poziomie będzie dopuszczalne)
- Junior Intermediate I, II  listopad (w weekend poprzedzający święto Niepodległości)
- terminami elastycznymi pozostają Ewaluacje, których organizacja pozostaje w rękach organizatorów szkoleń nauczycielskich;

3. Zostały opracowane, zatwierdzone i udostępnione
Wymogi dla przystępujących do egzaminów stopni:
- Junior Intermediate I, II i III (luty 2017, zaktualizowane w marcu 2018)
- Introductory II (wrzesień 2018)

4. Każda z egzaminowanych grup otrzymała tematy pracy pisemnej do opracowania i przedstawienia Zespołowi Organizacyjnemu na 2 miesiące przed egzaminem. Prace te są sprawdzane przez wyznaczonego członka Komisji Egzaminacyjnej i stanowią część oceny jego gotowości do nauczania na danym poziomie;

5. W przeciągu mijających miesięcy uspójniliśmy Formularze Egzaminacyjne. Po raz pierwszy (!)
Mamy nadzieję, że ograniczy to wysiłek przygotowań dokumentacji na egzamin.

6. Uspójniliśmy także formułę/przebieg egzaminu na poziom Junior Intermediate I.
(jako egzaminująca w lipcu, listopadzie, oraz współorganizująca egzamin w grudniu mogę o tej spójności zaświadczyć bezpośrednio)

a)  Na podstawie informacji zwrotnej ze strony egzaminowanych kandydatów i obserwujących egzaminy, a także z perspektywy nas samych egzaminujących uważamy, że kultura egzaminowania uległa znaczącemu postępowi. Niemniej jest w tym obszarze dużo do zrobienia. Potrzebujemy
w tym celu szczerej komunikacji ze wszystkimi egzaminowanymi.

Tymczasem:
sekwencję + czasowanie realizowane w lipcu, listopadzie i grudniu b.r. dla poziomu Junior Intermediate I są dostępne do wglądu w Zespole Organizacyjnym;
- przydzielone kandydatom pozycje do uczenia ustawiane są przez Komisję w sekwencję przyjazną
do realizacji dla zaproszonych na egzamin uczniów;
- o sposobie weryfikacji uczenia pozycji odwróconych decyduje Komisja Egzaminacyjna
- Nauczyciele Rekomendujący muszą zaświadczyć o sprawdzeniu praktyki/uczenia pranayamy rekomendowanych kandydatów (tej informacji Komisjom w tym roku brakowało)
- o wynikach kandydaci informowani są bezpośrednio po zakończeniu egzaminu;
- informacji zwrotnej kandydatom, którzy nie zdali egzaminu, udziela się bezpośrednio po zdaniu egzaminu;
- szczegółową informację zwrotną wszyscy kandydaci otrzymują drogą mailową w dogodnym dla Komisji terminie, jednak nie później niż 7 dni od egzaminu;
(na Podstawie informacji zwrotnej otrzymanej od osób zdających  wypracowanie bardziej systematycznego sposobu przedstawiania oceny pisemnej - np. formularz - będzie jednym z przyszłorocznych zadań KT)

7. Zobowiązawszy organizatorów szkoleń nauczycielskich do odprowadzenia tzw. "podatku szkoleniowego" od każdego z uczestników w danym roku, udało nam się stworzyć budżet służący przyszłej organizacji szkoleń egzaminatorskich;

8. We współpracy z Zarządem ustaliliśmy wysokość diet, oraz uskuteczniliśmy ich wypłacanie dla Egzaminatorów. Dieta ta wynosi 200 zł/ egzamin.

9. Otworzyliśmy dyskusję dotyczącą przyszłości formacji szkoleniowych. W odpowiedzi na wskazania RIMYI wypracowaliśmy warunki kształcenia nauczycieli obowiązujące do roku 2020, które zostały przedstawione w Warunkach Formalnych dla kandydatów przystępujących do egzaminu nauczycielskiego pierwszego stopnia.
- poświadczone 6 lat praktyki przed przystąpieniem do egzaminu
- 240 h (w formie kursu, indywidualnego prowadzenia przez mentora, w formie mieszanej)
- w toku tej dyskusji opracowane zostały Wymagania dla Nauczycieli Prowadzących/Mentorów
( powinien mieć stopień Junior II co najmniej od 2 lat, - ważny CM i składki /zaliczenie co najmniej 2 pobytów w RIMYI w tym ostatni w ciągu ostatnich 3 lat/ być czynnym egzaminatorem -min 2 egzaminy w ciągu 2 lat)
- oraz wymagania dla prowadzących grupowe szkolenia nauczycielskie (posiadanie stopnia Junior 3 od co najmniej 2 lat – ważny CM i składki/odbycie 2 letniego asystowania przy nauczycielu już prowadzącego taki kurs i uzyskanie jego rekomendacji/ zaliczenie co najmniej 4 pobytów w RIMYI
w tym ostatni w ciągu ostatnich 3 lat/ bycie czynnym egzaminatorem (min 2 egzaminy w ciągu 2 lat)

- by być egzaminatorem na Intro II należy odbyć – 2 asysty w tym co najmniej 2 na Intro

10.  Roman Grzeszykowski został osobą odpowiedzialną za stworzenia bazy osób obserwujących/asystujących i koordynacji ich udziału w Egzaminach.

11.  Plan intensywnego szkolenia dla polskich praktykujących w Punie - marzec lub kwiecień 2020

12.  Ustosunkowanie się do zarzutów Kasi Pilorz dotyczących nieobiektywności procesu egzaminacyjnego Junior Intermediate w lipcu 2017.
Spotkania mediacyjne.

webmaster