Protokół NWZC 2017

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Krakowie,

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 /3, 31-025 Kraków,

wpisanego do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000158296,

które odbyło się w dniu 27 marca 2017 roku w Krakowie, przy ul.  Kamiennej 45/3

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Krakowie  otworzył Członek Zarządu Stowarzyszenia Pani Agata Rozkocha, która powitała przybyłych i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy Zarząd Stowarzyszenia zwołał na godzinę 12:00, w Krakowie, przy ul. Kamiennej 45/3, Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. Wybór protokolanta  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

ad. 1 - 4 porządku obrad

Otwierający obrady, na podstawie dokumentów związanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, stwierdził prawidłowość jego zwołania i zgłosił kandydata na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w osobie Pani Agaty Rozkocha i zarządził głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą w głosowaniu tajnym.

Otwierający obrady, kolejno zgłosił kandydata na Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w osobie Pani Marty Zwolińskiej i zarządził głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą w głosowaniu tajnym.

Po przeprowadzeniu głosowania nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, za zgłoszonym kandydatem na protokolanta oddano 100% głosów, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, a zatem na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wybrana została Pani Agata Rozkocha która oświadczyła iż wybór przyjmuje.

Po przeprowadzeniu głosowania nad wyborem Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, za zgłoszonym kandydatem na Protokolanta oddano 100% głosów, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, a zatem na Protokolanta wybrano Panią Martę Zwolińską której powierzono pełnienie obowiązków Protokolanta Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W tym miejscu głos przekazano Przewodniczącej, która zarządził sporządzenie listy obecności Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Krakowie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, podpisała ją, tym samym ja zamykając, a następnie stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zebranu Członków Stowarzyszenia w dniu dzisiejszym jest należycie reprezentowane, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Przewodniczący w tym miejscu zarządził sporządzenie listy gości na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, która stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

ad. 5 porządku obrad

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oświadczył, że:

1) Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia, a członkowie Stowarzyszenia otrzymali zaproszenie na Zebranie;

2) Zgodnie z przepisem § 20 Statutu Stowarzyszenia, Nadzwyczajne Walne Zebrania  Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał;

3) Przewodniczący zaproponował wprowadzenie pod obrady Uchwały nr 1 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce;

4) Przewodniczący zaproponował wprowadzenie pod obrady Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce;

5) Wolne wnioski.

6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Ad. 6 porządku obrad

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przedstawiła brzmienie Uchwały nr 1/2017  w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce, a po jej odczytaniu zaproponowała głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce przyjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Ad. 7 porządku obrad

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przedstawiła brzmienie Uchwały nr 2/2017  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce, a po jej odczytaniu zaproponowała głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce przyjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Ad. 8 porządku obrad

Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zasygnalizowało potrzebę podjęcia przez Stowarzyszenie prac nad projektem Regulaminu wewnętrznego, które to pozytywnie opowiedziało się za przystąpieniem do prac nad przygotowaniem tego dokumentu.                   Zaś planowane uchwalenie rzeczonego Regulaminu Wewnętrznego planowane jest na najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Innych wniosków dotyczących tego punktu obrad nie zgłoszono.

Ad. 9 porządku obrad

Na tym obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jogi Iyengara w Polsce w dniu dzisiejszym zakończono.

Do protokołu załączono listę obecności oraz uchwały Nr 1 – 2.

………………………………………..                         …….…………………………………..

Przewodniczący - Agata Rozkocha                           Protokolant – Marta Zwolińska

webmaster