UCHWAŁA NR 1/2017

UCHWAŁA NR 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

 

Na podstawie § 23 ust. 6  i  39 ust. 1  Statutu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§4. 1. Celami działania Stowarzyszenia są:

1) stosowanie, zachowywanie i rozpowszechnianie nauczania jogi według tradycji
i zaleceń przekazanych przez Śri B.K.S. Iyengara i jego spadkobierców;

2) tworzenie, podtrzymywanie i umacnianie związku między spadkobiercami Śri B.K.S. Iyengara i Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie - Indie, a członkami Stowarzyszenia;

3) teoretyczne i praktyczne szkolenie w systemie jogi;

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

5) ochrona i promocja zdrowia;

6) działalność charytatywna;

7) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9) działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

10) promocja i organizacja wolontariatu;

11) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa;

12)  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

13) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w zakresie określonym w pkt 4-13.

1. Cele statutowe wymienione w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Działalność w zakresie celów statutowych wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 8, 11, Stowarzyszenie realizuje również w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) poznawanie i pogłębianie wiedzy z zakresu jogi według tradycji B.K.S. Iyengara poprzez wymianę doświadczeń, obserwację i badania, a także w oparciu o wyniki badań naukowych i publikacje krajowe i zagraniczne;

2) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu psychofizycznemu rozwojowi człowieka;

3) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych realizujących cele Stowarzyszenia;

4) wspieranie fundacji B.K.S. Iyengara Bellur Project;

5) organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, konwencji, odczytów, sesji naukowych, seminariów związanych z celami Stowarzyszenia;

6) działalność wydawniczą, w tym publikacje książkowe, biuletyny, czasopisma, wydawnictwa multimedialne;

7) kontakty z klubami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi o podobnych celach;

8) doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych;

9) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) Wydawanie książek -  58.11.Z;

2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;

3) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z;

4) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z;

5) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -47.61.Z;

6) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - 47.62.Z;

7) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - 47.63.Z;

8) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21.Z;

9) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust.  1 według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych, o których mowa w § 4 ust. 1 i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia ma wyłącznie charakter dodatkowy
w stosunku do działalności realizowanej w ramach celów statutowych wymienionych w § 4 ust. 1.";

4) użyte w § 15 ust. 2 i 3 i § 18 ust. 4 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Komisja ds. Etyki" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Komisja Etyki";

5) w § 24:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych. Do Zarządu mogą być powoływane jedynie osoby będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje Prezesa Zarządu a następnie pozostałych członków Zarządu bez określania, który z nich pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.";

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zarząd Stowarzyszenia wyłania z pośród członków Zarządu Wiceprezesa Zarządu uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.";

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i  9 w brzmieniu:

"8. Członkowie Zarządu mogą  otrzymywać za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów.

9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.";

6) w § 25:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zaciąga Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu łącznie.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.";

7) w § 28:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.";

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia  ani pozostawać  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, ani pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.";

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

"7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji  w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

9. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 6-7 jest nieważne.

10. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6-7 w trakcie kadencji członka Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne w skutkach z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.";

8) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31.  1. Komisja Etyki składa się z 3 do 4 członków.

2. Kadencja członków Komisji Etyki trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.

3. Członków Komisji Etyki powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków zwyczajnych, w głosowaniu tajnym. W pierwszej kolejności powołuje się Przewodniczącego tej komisji a następnie pozostałych jej członków. Do Komisji Etyki mogą być powołani jedynie członkowie zwyczajni - nauczyciele.

4. Do kooptacji członków oraz wygaśnięcia mandatów członków Komisji Etyki stosuje się odpowiednio przepisy o powołaniu i wygaśnięciu mandatów członków Zarządu.

5. Uchwały Komisji Etyki podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Komisja  Etyki ma za zadanie czuwać nad:

1) stosowaniem ujednoliconych przez Instytut Iyengara w Punie zasad i uregulowań dotyczących członkostwa i ważności dyplomów;

2) przestrzeganiem zasad etycznych obowiązujących nauczycieli jogi określonych
w Konstytucji Stowarzyszeń Jogi Iyengara, a w przypadku ich naruszenia ma prawo stosować sankcje przewidziane w Statucie.

3) przestrzeganiem umów licencyjnych, a w przypadkach nieuprawionego użycia nazwiska lub znaku towarowego B.K.S. Iyengara, informuje Zarząd o takim naruszeniu, oraz wzywa osobę dokonującą naruszeń do zaprzestania ich dokonywania.

7. Sankcjami, o których mowa w ust. 6 pkt 2 są:

1) upomnienie;

2) zawieszenie prawa do używania nazwiska i znaku towarowego B.K.S Iyengara (Certifiication Mark);

3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia;

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

8. Szczegółowe zasady stosowania sankcji, wymienionych w ust. 7 mogą zostać określone w Regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w § 23 ust. 2.

9. Do zadań Komisji Etyki należy także rozstrzyganie sporów pomiędzy:

1) członkami Stowarzyszenia;

2) członkami Stowarzyszenia a jego władzami;

3) poszczególnymi władzami Stowarzyszenia.

10. Sprawy naruszeń zasad etycznych Komisja Etyki rozpatruje na wniosek członka Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub z urzędu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

11. W zakresie nieuregulowanym w Statucie postepowanie przed Komisją Etyki określa Regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia, o którym mowa w § 23 ust. 2.

12. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia.";

9) § 32 otrzymuje brzmienie:

"32. 1. Komisja Etyki składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

2. Komisja Etyki każdorazowo informuje Zarząd o wszczętym postępowaniu w sprawie naruszenia zasad etycznych lub nieuprawnionym użyciu nazwiska B.K.S. Iyengara.";

10) § 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. 1. Do kompetencji oraz obowiązków Komitetu Technicznego należy:

1) organizowanie szkoleń, współorganizowanie egzaminów nauczycielskich oraz nadawanie dyplomów, zgodnie z zaleceniami Instytutu Iyengara w Punie;

2) wyznaczenie komisji egzaminacyjnej, w tym swojego przedstawiciela na egzaminy nauczycielskie;

3) zatwierdzanie wyników egzaminów nauczycielskich;

4) czuwanie nad merytoryczną treścią informacji publikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz materiałów wydawanych
i rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie.

2. Komitet Techniczny udostępnia kandydatom do egzaminów wymogi egzaminów na dany stopień.

3. Komitet Techniczny składa się od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Kadencja Członka Komitetu Technicznego trwa dwa lata, licząc od dnia powołania.

5. Członkowie Komitetu Technicznego wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym,  z uwzględnień postanowień ust. 7-9.

6. Mandat członka Komitetu Technicznego wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji, ubezwłasnowolnienia, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu albo odwołania go ze składu tego organu. Mandat wygasa również w razie nieprzedłużenia dyplomu, dającego uprawnienie do pełnienia funkcji członka Komitetu Technicznego

7. Członkiem Komitetu Technicznego może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia, spełniający wymogi określone w ust. 8 oraz posiadający ważny Certifiication Mark, jeśli zgłosi chęć zasiadania w tym organie Zarządowi Stowarzyszenia w postaci pisemnego zgłoszenia. Dopuszcza się przesyłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

8. Komitet Techniczny jest wyłaniany spośród członków zwyczajnych - nauczycieli stopnia Senior oraz Junior III.

9. Komitet Techniczny może przedłożyć rekomendacje odnośnie kandydata na członka tego organu, które Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bierze pod uwagę przy dokonywaniu wyboru, o którym mowa w ust. 5.

10. Członkowie Komitetu Technicznego powołują oraz odwołują ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza uchwałą, podejmowaną zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

11. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Komitetu Technicznego posiadających dyplom najwyższego stopnia. W przypadku gdy taka osoba nie wyrazi woli objęcia tej funkcji Przewodniczący zostaje wybrany według tych samych kryteriów odnośnie poziomu dyplomu spośród pozostałych członków Komitetu Technicznego.

12. Komitet Techniczny może powołać osoby wspierające w pracach ten organ
z pośród członków zwyczajnych - nauczycieli, którzy posiadają stopień Intermediate lub wyższy.

13. Osoby wspierające nie są członkami Komitetu Technicznego ale mogą wykonywać zadania określone przez Komitet Techniczny. Za zadania wykonane przez osoby wspierające odpowiada Przewodniczący Komitetu Technicznego.";

11) po § 33  dodaje się § 33a w brzmieniu

"§ 33a. 1. Posiedzenia Komitetu Technicznego zwołuje Sekretarz, jeżeli uzna to za konieczne lub na wniosek każdego z członków Komitetu Technicznego, jak również na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu może być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka Komitetu Technicznego adres poczty elektronicznej. Członek Komitetu Technicznego zobowiązany jest poinformować Sekretarza o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, w przeciwnym razie zawiadomienie o posiedzeniu wysłane na nieaktualny adres uważa się za skuteczne.

3. Posiedzenia Komitetu Technicznego odbywają się co najmniej jeden raz w roku.

4. Uchwały Komitetu Technicznego podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków tego organu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Technicznego.

5. Uchwały Komitetu Technicznego mogą być powzięte bez formalnego zwołania posiedzenia, w drodze zbierania głosów za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku Sekretarz prześle wszystkim członkom Komitetu Technicznego projekt uchwały pocztą elektroniczną wyznaczając wszystkim członkom termin na oddanie głosu za lub przeciw zaproponowanej uchwale, przy czym termin ten nie może być krótszy niż siedem dni. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi w tak wyznaczonym terminie traktuje się jako zgodę na głosowanie w takim trybie. Uchwała w tym trybie zostaje podjęta, gdy opowie się za nią bezwzględna większość wszystkich członków Komitetu Technicznego. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Sekretarz Komitetu Technicznego zobowiązany jest przekazywać treść podjętych uchwał Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

7. Jeżeli pomimo powstania obowiązku Komitet Techniczny nie podejmuje działań, które w danym momencie są konieczne, w szczególności dotyczących organizowania szkoleń, wyznaczania egzaminatorów, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć stosowne decyzje za Komitet Techniczny.

8. Komitet Techniczny odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia, który nadzoruje jego działania w sprawach rodzących konsekwencje finansowe dla Stowarzyszenia. Dla wszelkich decyzji Komitetu Technicznego, które rodzić będą dla Stowarzyszenia konsekwencje finansowe wymagana jest zgoda Zarządu. W takim przypadku Komitet Techniczny wystąpi z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjętą uchwałę przedstawiając wszelkie istotne informacje dotyczące tej uchwały. Brak zgody Zarządu na podjętą uchwałę skutkuje jej nieważnością.

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Technicznego określa Regulamin wewnętrzny, o którym mowa w § 23 ust. 2.";

12) § 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. 1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Oddziałów.

2. Oddział tworzy się dla obszaru stanowiącego jednostkę lub kilka jednostek podziału administracyjnego kraju.

3. Utworzenie oddziału wymaga wniosku co najmniej 10 osób deklarujących wolę przystąpienia do Stowarzyszenia lub będących jego członkami zwyczajnymi.

4. Członkami oddziału mogą być wyłącznie osoby będące członkami Stowarzyszenia.

5. O utworzeniu i rozwiązaniu oddziału decyduje Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.

6. Utworzenie lub rozwiązanie oddziału następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowanej zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych.

7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą określa zasięg terytorialny oraz siedzibę Oddziału.

8. Oddziały Stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej i nie dysponują odrębnym majątkiem.

9. Zarząd Stowarzyszenia może przydzielać oddziałom, na realizację celów statutowych, składniki majątkowe lub środki finansowe z majątku Stowarzyszenia.

10. Organami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału.

11. Odział może przyjąć regulamin określający szczegółową jego organizację i sposób działania, zwany dalej "Regulaminem Oddziału Stowarzyszenia".

12.  Regulamin Oddziału Stowarzyszenia przyjmowany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.

13. Przed przyjęciem Regulaminu Oddziału Stowarzyszenia jego projekt wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza projekt Regulaminu uchwałą. ";

13) po § 34 dodaje się § 34a w  brzmieniu:

"§ 34a. 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) podejmowanie uchwał dotyczących działalności i rozwoju oddziału;

2) wybór i odwoływanie Członków Zarządu Oddziału i określanie ich funkcji w tym organie;

3) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków oddziału lub Zarząd Oddziału;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału;

5) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, celem przedłożenia właściwym władzom Stowarzyszenia;

6) wyrażanie stanowiska w sprawach Stowarzyszenia, celem przedłożenia odpowiednim władzom Stowarzyszenia;

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału w sprawach, o których mowa §35 ust. 8 pkt 7.

3. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

1) z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz z prawem udziału w głosowaniu

- członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, zrzeszeni jednocześnie w danym Oddziale;

2) z głosem doradczym:

a) członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia z terenu Oddziału,

b) przedstawiciele władz krajowych Stowarzyszenia, niebędący członkami danego Oddziału, jeżeli wyrażą taką wolę.

4. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Oddziału o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

5. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia;

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) na wniosek przynajmniej 5 członków zwyczajnych będących Członkami oddziału Stowarzyszenia.

6. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o którym mowa w ust. 5 pkt 3 lub 4.

7. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału powiadamiając o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie.

8. W przypadku gdy Statut nie stanowi inaczej, do Walnego Zebrania Oddziału, w tym prawa głosu, podejmowania uchwał, powiadamiania o miejscu, terminie i porządku obrad stosuje się odpowiednio  przepisy: § 19 ust. 7, § 20 - § 22 Statutu, z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "Walnym  Zebraniu Członków", "Zarządzie", lub "Członkach" rozumie się  przez to odpowiednio "Walne Zebranie Członków Oddziału", "Zarząd Oddziału" lub "Członków Oddziału.";

14) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. 1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału oraz od 1 do 2 Członków Zarządu Oddziału.

2. O liczbie członków Zarządu Oddziału decyduje Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej cztery razy w roku.

4. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.

5. W przypadku gdy Statut nie stanowi inaczej, do Zarządu Oddziału,  Członków Zarządów Oddziału stosuje się odpowiednio  przepisy: § 24 ust. 3-4, 6, 9, § 25 ust. 4, § 26  Statutu, z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "Walnym  Zebraniu Członków", "Zarządzie", lub "Członkach" rozumie się  przez to odpowiednio "Walne Zebranie Członków Oddziału", "Zarząd Oddziału" lub Członków Oddziału".

6. Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem ostatniego dnia kadencji,  rezygnacji, ubezwłasnowolnienia, śmierci, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub odwołania ze składu Zarządu oddziału.

7. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego oddziału zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia, oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału.

8. Do zakresu Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Oddziału;

2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału;

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, Walnego Zebrania Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału;

5) sporządzanie planów pracy i budżetu Oddziału;

6) zarządzanie przydzielonym Oddziałowi składnikami majątkowymi i środkami finansowymi Stowarzyszenia;

7) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału;

8) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu w granicach określonych postanowieniami ust. 9;

9) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

9. Zaciąganie zobowiązań i zarząd majątkiem Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wykonuje w ramach przydzielonych środków finansowych i składników majątkowych, na podstawie i w granicach pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

10. Udzielenie pełnomocnictwa lub upoważnienia, o których mowa w ust. 9 wymaga każdorazowo zgody Zarządu Stowarzyszenia wyrażonej w formie uchwały, w której wskazuje się dopuszczalny zakres umocowania.";

15) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§36. 1. Zarząd Stowarzyszenia sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału, kontroluje zgodność podejmowanych działań Oddziału z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wszelkie inicjatywy podejmowane w Oddziale Stowarzyszenia, a nie wynikające
z uchwał władz Stowarzyszenia, wymagają uprzedniej akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia zobligowany jest nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

4. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają kompetencjom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która niezależnie wykonuje kontrolę wewnętrzną i nadzór także nad Oddziałami.";

16) § 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) składek członkowskich;

2) dotacji;

3) środków otrzymanych od sponsorów;

4) darowizn;

5) zapisów i spadków;

6) dochodów z własnej działalności;

7) dochodów z majątku.";

17) § 38 otrzymuje brzmienie:

"§38.  Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

2)  przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.".

§ 2.

Niniejszą uchwałę przekazuje się do wykonania Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Za przyjęcie uchwały oddano głosów - 7
Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów - 0
Głosów wstrzymujących się oddano głosów - 0

………………………………………..                          …….…………………………………..

 

Przewodniczący – Agata Rozkocha                            Protokolant – Marta Zwolińska

webmaster