Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSJI za 2010 rok

Komisja Rewizyjna

Warszawa, 11 czerwca 2011

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSJI za 2010 rok

Komisja Rewizyjna (KR) w składzie: Dorota Iwaniuk, Rosela Ciko i Dorota Starzyńska na podstawie uzyskanych od Zarządu PSJI (Katarzyna Pilorz), Biura Rachunkowego Moneyfaktura s.c. (Dorota Groszek) oraz sekretariatu PSJI (Anna Banek) informacji i dokumentów, tj.

  • Sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z informacją dodatkową,
  • Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010,
  • Zestawienia liczby członków PSJI, którzy opłacili składkę za rok 2010,
  • Audytu księgowego przeprowadzonego kwiecień - wrzesień 2009 r.

przedstawia następujące wnioski:

1. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wg opinii KR Sprawozdanie finansowe za 2010 r. jest sporządzone prawidłowo.

Niemniej KR zwraca uwagę, że z informacji uzyskanych z Audytu księgowego z 2009 r. wynika brak pokrycia w dokumentach księgowych na kwotę 11.287,11 PLN, co nie jest do końca spójne ze stwierdzeniem, zawartym w Sprawozdaniu finansowym za 2010 r., że „środki pieniężne w kasie na 31.12.2010 r. wynoszą 11.287,11 PLN”. Z wyjaśnień Pani Doroty Groszek wynika, że aby zdarzenie mogło zostać zaewidencjonowane w księgach rachunkowych musi być przedłożony odpowiedni dokument, na podstawie którego następnie powstaje zapis księgowy. Korygowanie wstecz stanu kasy powoduje konieczność opłacenia podatku wraz z odsetkami od zaległości. Jednak brakująca kwota została wypracowana w latach 2006 – 2008, nie w 2010 roku. Zgodnie z opinią Pani Doroty Groszek wszelkie zaległości, jeśli nie zostały skorygowane w latach, w których powstały, mogą zostać skorygowane w 2011 r.

Z tego względu KR zwraca uwagę na konieczność wyjaśnienia nieścisłości, powstałych w latach ubiegłych działalności PSJI.

KR proponuje następujące działanie naprawcze do wyboru:

  • W sprawozdaniu można uwzględnić stan faktyczny, czyli brak kwoty 11.287,11 PLN, na którą nie ma dokumentów księgowych (Audyt księgowy z 2009 r. ), co łączy się z koniecznością opłacenia podatku od nieprawidłowości (w wysokości 2.145 PLN). Wówczas skorygowane Sprawozdanie finansowe za 2010 rok powinno zostać ponownie podpisane przez Biuro Rachunkowe i Zarząd PSJI, a następnie zatwierdzone przez KR.

    Biuro rachunkowe może przeksięgować gotówkę w koszty „jako brak gotówki”, a następnie wyliczyć należny podatek dochodowy, o ile otrzyma wyraźną dyspozycję na piśmie ze strony Zarządu PSJI. W związku z powyższym, jeśli Sprawozdanie finansowe za 2010 r. zostanie zaakceptowane przez ZWCZ PSJI, można będzie zgodnie z ustawą, wynik z poprzednich lat zaksięgować w przychody 2011 r.

    Dla potwierdzenia tego stanu rzeczy KR przytacza fragment opinii Pani Doroty Groszek: „ (…) Po zaksięgowaniu wyniku z lat poprzednich w przychody roku 2011 w kwocie 96.307,64 zł brakujący stan kasy oraz wszelkie zaległe zobowiązania do Indii powinno się wyksięgować w koszty, wówczas koszty będą miały pokrycie w przychodach z poprzednich lat (…)”.

  • Drugim rozwiązaniem jest wystosowanie ponownej prośby do poprzedniego Zarządu PSJI o dostarczenie stosownych wyjaśnień w związku z zaistniałą sytuacją braku dokumentów księgowych na wspomnianą kwotę, bądź w przypadku braku wyjaśnień wstąpienie na drogę sądową w związku z powstałym zaniedbaniem.


2. Przekazanie środków zebranych w ramach Projektu Bellur.

KR stwierdza na dzień 31/12/2010 r. brak przekazania środków zebranych w ramach Projektu Bellur za 2010 r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Doroty Groszek, zebrana w ramach projektu kwota (6.677 PLN) do dnia 7 czerwca br. nie została zaksięgowana jako zobowiązanie. Wpłata na rzecz Projektu Bellur może zostać ujęta w koszty za 2010 r. dopiero w momencie faktycznego przekazania środków, co nie miało do tej pory miejsca z uwagi na brak akceptacji wprowadzonej zmiany w Statucie PSJI. Wraz z ostatnią aktualizacją dodano pkt 7 do Rozdziału II Statutu PSJI: „Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna polegająca w szczególności na wspieraniu fundacji BKS Iyengara Bellur Project”.

Zmiana ta umożliwia przekazanie środków do Puny, jednak najpierw odpowiedni wniosek zawierający informacje o zmianach w Statucie musiał zostać złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek, złożony w lutym br., a ostateczna wersja wniosku w dniu 9 maja 2011 r. , w tej chwili oczekuje na zatwierdzenie.

KR proponuje następujące działanie naprawcze: KR zaleca niezwłoczne przekazanie do Indii zebranych środków na Projekt Bellur, jak tylko KRS zatwierdzi zmianę w Statucie. Ponadto KR zaleca, aby środki zbierane w kolejnych latach w ramach Projektu Bellur były przekazywane do Indii najpóźniej do 30 dnia od ostatniego dnia zbiórki.

3. Stworzenie planu działań na 2011 r.

Plan działań jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji, mając na celu pomoc w realizowaniu bieżących i planowanych zadań.

W związku z powyższym KR zaleca, aby Zarząd PSJI opracował ramowy Plan działań na 2011 r., a następnie opublikował go na stronie internetowej PSJI do wiadomości wszystkich Członków w terminie 30 dni od Walnego Zebrania. Zarys działań na 2011 r. może zostać przedstawiony na ZWZC w czerwcu 2011 r. i poddany dyskusji obecnych na Walnym Członków PSJI.

Z poważaniem, Komisja Rewizyjna PSJI w składzie:

Dorota Iwaniuk – Przewodnicząca KR Rosela Ciko – Członek KR Dorota Starzyńska – Członek KR

webmaster