ZWZC 2011: protokół z zebrania

Warszawa, 12 czerwca 2011 rokuZwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyenagara


miejsce: „Joga Politechnika”, ul. Noakowskiego

Rozpoczyna Piotr Kunstler, viceprezes PSJI, pod nieobecność prezes PSJI Katarzyny Pilorz.

 1. Wybór przewodniczącego Obrad: zgłoszono kandydaturę Piotra Kunstlera.
  Przewodniczący został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 2. Wybór protokolanta: zgłoszono kandydaturę Olgi Lasoty, została przyjęta w głosowaniu jawnym.
  Wybór Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono kandydaturę Tomasza Pyrzewicza, został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 3. Sporządzono listę obecności, sprawdzono opłacenie składek przez osoby obecne bądź reprezentowane.
 4. Przewodniczący stwierdził zdolność do przeprowadzenia Obrad.
 5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 6. UCHWAŁA nr 1: Głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2010:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
 7. UCHWAŁA nr 2: Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu PSJI za rok 2010:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
 8. UCHWAŁA nr 3: Głosowanie za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
 9. UCHWAŁA nr 4: Głosowanie za udzieleniem Absolutorium Zarządowi PSJI:
  Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.


  DYSKUSJA i WOLNE WNIOSKI


 10. WOLNY WNIOSEK nr 1: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku mówiącego, że zgodnie z zaleceniem nr 2 Komisji Rewizyjnej, do końca października br. Piotr Kunstler, z ramienia Zarządu PSJI, zobowiązuje się do wyjaśnienia kwestii brakujących 11 000 zł.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 11. WOLNY WNIOSEK nr 2: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku ustanawiającego, że sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI będzie dostępne on-line najpóźniej w dniu ogłoszenia terminu walnego zebrania PSJI.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 12. WOLNY WNIOSEK nr 3: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku rekomendującego, aby Komitet Techniczny „mówił jednym głosem”, tj. regularnie – raz na kwartał – informował o swojej działalności na stronie internetowej PSJI. Minimum informacji zamieszczanych przez KT stanowi informacja o składzie KT i sekretarzu KT.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 13. WOLNY WNIOSEK nr 4: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego zniesienia opłat za umieszczanie – w podstawowej formie, tj. kto, gdzie, dla kogo, za ile, bez zdjęć – ogłoszeń o terminach kursów nauczycielskich na stronie internetowej PSJI.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 14. WOLNY WNIOSEK nr 5: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego wypracowania definicji nauczyciela jogi Iyengara.
  Wniosek nie został przyjęty.
 15. WOLNY WNIOSEK nr 6: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego zarezerwowania przez Zarząd PSJI środków finansowych na tłumaczenie przysięgłe Konstytucji Iyengara i podjęcia dalszych prac nad dostosowaniem Statutu PSJI oraz wdrożenia Konstytucji. Osobami odpowiedzialnymi zostają Henryk Liśkiewicz oraz Jolanta Matysiuk.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 16. WOLNY WNIOSEK nr 7: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku dotyczącego podziału PSJI na lokalne Oddziały.
  Wniosek nie został przyjęty.
 17. WOLNY WNIOSEK nr 8: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku mówiącego, że na Walnym Zebraniu Członków PSJI uchwalany jest termin kolejnego Walnego Zebrania Członków PSJI. Na tegorocznym Zebraniu uchwalony został termin przyszłorocznego Walnego Zebrania – 17 czerwca 2012 roku. Konrad Kocot zgłosił się na organizatora przyszłorocznego Walnego Zebrania w Krakowie oraz na organizatora spotkania integracyjnego dla nauczycieli, w dniu poprzedzającym Walne Zebranie Członków PSJI.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 18. WOLNY WNIOSEK nr 9: Głosowanie nad przyjęciem wolnego wniosku mówiącego, że Komitet Techniczny oraz Zarząd PSJI mają obowiązek spotkania się - co najmniej raz w roku, w terminie nie później niż do końca lutego danego roku.
  Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.
 19. Tematy podniesione do dyskusji:
  • kwestia stosowania upoważnień do reprezentowania osób nieobecnych
  • kwestia treści ogłoszeń na stronie internetowej PSJI – czy są zgodne ze statutem PSJI
  • kwestia sposobu, w jaki można być na bieżąco informowanym o zmianach w regulaminie dotyczącym podchodzenia do egzaminów
  • kwestia tego, do Zarząd PSJI robi, aby zagwarantować, że nauczyciele ze stopniami nauczycielskimi PSJI rzeczywiście nauczali wg metody Iyengara
  • inicjatywa własna: Henryk Liśkiewicz przekaże roboczą wersję tłumaczenia Konstytucji Iyengara Justynie Wojciechowskiej, do umieszczenia jej na stronie internetowej PSJI
  • przypomnienie wolnego wniosku z zeszłorocznego Zebrania dot. głosowania w formie elektronicznej
  • do wewnętrznych rozmów: Komitet Techniczny złożył do Zarządu PSJI prośbę o przeznaczenie środków finansowych na szkolenie dla egzaminatorów
  • kwestia promocji publikacji wydanych przez PSJI (dwie książeczki) – rekomendacja Justyny Moćko do napisania recenzji publikacji, podjęcia prób dystrybucji książek przez największe sklepy internetowe związane z jogą
  • kwestia opłat egzaminacyjnych – przypomniano, że powinny być opłacane na 6 miesięcy przed terminem egzaminu; ustalenie, iż zapłacona w tym terminie składka przed odpowiednią ilość osób gwarantuje odbycie się egzaminu – w przypadku wycofania się osoby koszt nie będzie zwracany, zostanie wykorzystany na pokrycie kosztu egzaminu. Istnieje możliwość późniejszego niż 6 ms zgłoszenia się do udziału w egzaminie w zależności od wolnych miejsc.
 20. Przewodniczący wobec braku dalszych wniosków zamknął Obrady.
webmaster