Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI

Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI w ciągu kadencji: VI’08-VI’12

Katarzyna Pilorz – Prezes Zarządu PSJI

Skład Zarządu i podział obowiązków w Zarządzie:

Katarzyna Pilorz Prezes, koordynacja prac Zarządu,
wprowadzenie i nadzór nad Certification Mark,
zmiany w Statucie,
nadzorowanie prac sekretariatu i administratora www,
zlecenia dla kancelarii prawniczej,
kontakty z biurem księgowym,
komunikacja z RIMYI w Punie, przelewy zagraniczne
kontakty z Glorią Goldberg i europejskimi stowarzyszeniami,
blog Zarządu (2010), treści dot. procedur na www,
dbanie o publikacje nowych informacji na www,
reprezentacja PSJI w mediach (artykuły do prasy i Internetu)
Piotr Kunstler (do ‘11) Vice Prezes, kontakty z Komitetem Technicznym i Komisją Rewizyjną
organizacja Nadzwyczajnego Zebrania Członków
Adam Ramotowski Bellur Project: 2008, 09, 10
organizacja spotkania nauczycieli 2010
Justyna Wojciechowska (w miejsce Marka Migały) koordynacja nowych edycji książek Iyengarów
organizacja spotkania nauczycieli 2010
Maciej Wielobób
(‘08-‘09)
Sekretarz, uchwały, sprawozdania
Henryk Liśkiewicz
(’11-‘12)
kontakty z Komitetem Technicznym

 

Zebrania Zarządu:

  • 2008 – IX

  • 2009 – III, IV, VI, XII

  • 2010 – III, V

  • 2011 – I, III, V

  • 2012 – II, V

 

W sumie odbyło się 12 spotkań Zarządu. Średnio wypada 3 spotkania na rok kalendarzowy sprawowania funkcji, czyli tak często jak zobowiązuje do tego Statut PSJI.

Podjęto w sumie: 50 uchwał.

 

Działalność Zarządu:

Zarząd przejmując obowiązki zastał PSJI (istniejące już od 6 lat) w stanie braku sprawnie funkcjonujących struktur i procedur zarządzania. Po bliższym przyjrzeniu się widać było, że działalność prowadzona przez poprzedni Zarząd nie była systematyczna co doprowadziło do chaosu w wielu sferach. Ogólnie rzecz ujmując – przez 4 lata kadencji obecny Zarząd nie tylko wyprowadzał PSJI z tych zaniedbań, ale w wielu dziedzinach tworzył od podstaw funkcjonowanie stowarzyszenia. Nie ma w tym stwierdzeniu odrobiny przesady. Argumenty znajdują się pod spodem – uprzejmie prosimy członków o zapoznanie się z nimi.

 

 

I. Statut i Walne Zebrania Członków:

Już po objęciu zarządu okazało się, że nie można zwołać ZWZC z uwagi na sformułowanie w Statucie. W statucie figurował zapis, który to blokował. Trzeba było w tym miejscu i wielu innych zmienić Statut, ponieważ nie przystawał on do realiów funkcjonowania PSJI. Nie było w nim n.p. mowy o najważniejszym organie – realizującym podstawowy cel statutowy, czyli nauczanie jogi – Komitecie Technicznym.

Zarząd wprowadził ogółem 26 zmian w Statucie czyniąc go dokumentem faktycznie regulującym działalność PSJI.

Zarząd zwołał 4 zwyczajne i 1 nadzwyczajne Walne Zebrania Członków. Z roku na rok procedura ogłaszania i dostępność dokumentów przed Walnymi Zebraniami poprawiała się. Obecnie wszystkie zależne od Zarządu dokumenty są dostępne dla członków na min. 30 dni przed Walnym.

 

II. Siedziba i księgowość:

W momencie obejmowania funkcji przez Zarząd PSJI od dłuższego czasu – mimo opłacania adresu korespondencyjnego – nie otrzymywało poczty przychodzącej na ten adres. Powodowało to paraliż działań PSJI. Zmieniliśmy i zarejestrowaliśmy nową siedzibę, co umożliwiło sprawną komunikację z urzędami i członkami.

W 2008 Zarząd podpisał umowę z nowym biurem księgowym i zlecił przeprowadzenie audytu księgowego. Ta kontrola ujawniła zupełny chaos w dokumentacji księgowej. W wyniku tych zaniedbań okazało się, że brakuje ok. 30 tys. zł. w kasie PSJI. Po gruntownym uporządkowaniu dokumentacji za poprzednie lata brakująca kwota zmniejszyła się do 11 tys. zł. Zarząd usiłował uzyskać wyjaśnienie zaistniałej sytuacji od członków poprzedniego Zarządu - z miernym skutkiem. Po 3 latach ponawiania próśb o uzupełnienie dokumentów za lata przed 2008 rokiem obecny Zarząd podjął decyzję o zaksięgowaniu niewyjaśnionej kwoty na wydatki pozastatutowe co wymagało zapłacenia 2 tys. zł. podatku.

Kontrola skarbowa, która odbyła się po wprowadzeniu porządkujących korekt potwierdziła rażące nieprawidłowości w księgowaniach za prezesury Konrada Kocota. Wszystkie wprowadzone korekty Urząd Skarbowy uznał za poprawne. Uchroniły nas one od wysokich kar za niedbałe prowadzenie księgowości.

 

III. Sekretariat, obsługa prawna i ubezpieczenie OC

Zarząd zawarł umowy o obsługę prawną i prowadzenie sekretariatu. Umożliwiło to usprawnienie działalności PSJI: bieżącą korespondencję z członkami, obsługę egzaminów nauczycielskich, kontakty z Krajowym Rejestrem Sądowym, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym i księgowością.

Kancelaria prawna służy konsultacją w zmianach statutu, zawieraniu umów międzynarodowych, zawieraniu umów z wykonawcami zleceń, ochronie znaku towarowego – imienia IYENGARA, pomocy w trudnych sytuacjach. Po konsultacjach z Hestią uzyskaliśmy od prawnika opinię nt. zakresu ubezpieczenia grupowego. Po wielu latach niepewności okazało się, że aby być ubezpieczonym od błędu w sztuce nie trzeba „papierka państwowego”.

 

IV. Serwis internetowy, baza danych i biuletyn informacyjny

PSJI nie posiadało infrastruktury informacyjnej. Na zlecenie Zarządu został stworzony serwis internetowy – zawartość informacyjna i struktura były konsultowane z Prezesem Katazyną Pilorz – byłą Sekretarz KT, która udostępniła wszystkie materiały pochodzące od Komitetu Technicznego dotyczące szkoleń i egzaminów wraz z kompletem formularzy zgłoszeniowych.

Na potrzeby ewidencji członków, opłat składek i wprowadzenia Certification Mark administrator stworzył bazę danych o wdzięcznej nazwie GENIUSZ. Obejmuje ona członków PSJI jak i organizowane przez PSJI egzaminy nauczycielskie.

Do zwyczaju wszedł biuletyn informacyjny – okresowo wysyłany pocztą elektroniczną regularnie co miesiąc.

 

V. Egzaminy nauczycielskie.

Wprowadziliśmy klarowne procedury związane z organizacją i rozliczaniem egzaminów. Organizatorzy zobowiązani są teraz przedstawiać budżet egzaminu do akceptacji i dopiero wtedy podpisuje się z nimi umowę o organizację. Po przeprowadzeniu egzaminu i dostarczeniu stosownych raportów na podstawie rachunków – koszty egzaminu są zwracane organizatorowi.

W związku z istnieniem bazy danych członków uporządkowaniu uległa kwestia opłacania składek członkowskich i ich weryfikacja na potrzeby egzaminów.

Zarząd nadzorował w wyżej opisany sposób 24 egzaminy nauczycielskie – średnio po 8 na rok sprawowania funkcji.

 

VI. Certification Mark i Service Mark

Poprzedni Prezes wraz z Zarządem zrezygnował z funkcji, pomimo iż jego kadencja nie wygasła. Stało się to w momencie, w którym PSJI było zobowiązane wprowadzić procedury Certification Mark. Byliśmy zobowiązani przez samego Gurujiego. Obecny Zarząd te procedury wdrożył zaraz po objęciu funkcji i już w pierwszym roku funkcjonowania Zarządu członkowie PSJI mogli występować o CM. Wdrożenie tej procedury obejmowało przede wszystkim odpowiedniego przygotowania sekretariatu i nadzoru jego prac oraz wyklarowanie kwestii opłaty za CM nieprawidłowo wprowadzonej na wniosek Konrada Kocota. Corocznie Zarząd podpisuje umowy i nadzoruje weryfikację formularzy zgłoszeniowych. Ogółem podpisano 133 umowy o CM w ciągu kadencji. Zebrane opłaty za CM zostały przekazane do Puny.

Service Mark jest znakiem przyznawanym stowarzyszeniom. Pomimo, że PSJI korzystało z tego znaku od 2003 roku poprzedni Zarząd w osobie Konrada Kocota nie sfinalizował procedury zawarcia umowy uprawniającej do tego. Co gorsza – nie przekazał tej procedury nowemu Zarządowi. Nowy Zarząd dowiedział się o sprawie dopiero w 2012 roku. Zawarliśmy umowę z Glorią Goldberg i dokonaliśmy wszystkich zaległych płatności.

 

VII. Wydawanie książek

Kontynuowaliśmy politykę poprzedniego Zarządu w kwestii publikacji książek, choć i tu było wiele do wyklarowania w umowach zawartych z drukarnią/grafikiem przez naszych poprzedników.

Wznowiliśmy i poprawiliśmy „Podstawowe wskazówki dla nauczycieli jogi”, nakład: 1000 egz.

Zamknęliśmy sprawę tłumaczenia i wydaliśmy „Jogę w praktyce”, nakład: 1000 egz. Ponieważ ten nakład się wyczerpał – wznowiliśmy wydanie – ten sam nakład. Książki są w ciągłej sprzedaży wysyłkowej.

 

VIII. Bellur Project

Wprowadziliśmy zwyczaj corocznej zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na inicjatywę charytatywną Gurujiego. Żeby legalnie przekazać zebrane w ten sposób kwoty – trzeba było nowelizować Statut. Stosowna zmiana została wprowadzona na Walnym w 2010 roku a procedura rejestracji tej zmiany w KRSie zakończyła się jesienią 2011 roku. W grudniu 2012 Zarząd postanowił rozwiązać również jedną z lokat w kwocie 12.160,14 zł. i te środki dołączyć do przelewu do Puny. Nasze honorowe zobowiązanie wobec Bellur Trust opiewało na ok. 16 tys. EU. W styczniu 2012 ogółem zostało przekazane na ten cel: 37.895,29 zł.

 

IX. Reprezentacja i promocja PSJI na zewnątrz

To jest zupełne novum. Po wdrożeniu CM i rozpropagowaniu go wśród członków, również za pośrednictwem bloga Zarządu, przyszła kolej na promocję tego znaku na zewnątrz PSJI. W momencie, w którym w prasie rozgorzała dyskusja nad szkodliwością wpływów jogi Zarząd postanowił uczynić z CM synonim rzetelnych kwalifikacji w nauczaniu jogi. Zleciliśmy przygotowanie projektu takiej akcji promocyjnej dla zatwierdzonego budżetu, jaki PSJI mogło przeznaczyć na ten cel. Następnie podpisaliśmy umowę o realizację tegoż projektu oraz nadzorowaliśmy wykonanie. Dzięki temu PSJI staje się rozpoznawalną i opiniotwórczą instytucją w Polsce. Znacznie wzrosła też ilość odwiedzin witryny internetowej joga.org.pl oraz popularność profilu na portalu społecznościom Facebook.

 

Przekazanie Zarządu

Dziękujemy za wytrwałość w zapoznaniu się z historią obecnej kadencji Zarządu. Ważne dla nas jest unaocznienie członkom tego, jaki był stan faktyczny w momencie obejmowania funkcji przez Zarząd i jej zdawania. Wszystko to po, to aby członkowie, których reprezentujemy mieli jasność kto ponosi odpowiedzialność za jakie zdarzenia i stan rzeczy. Zdarzyło się raz – w 2010 roku, że Zarząd nie uzyskał absolutorium ponieważ został zaatakowany przez Komisję Rewizyjną za … przesłanie dokumentów do wglądu w formie elektronicznej a nie papierowej z podpisem. Nie chcielibyśmy, aby po raz kolejny doszło do zupełnego zachwiania proporcji w ocenie odpowiedzialności Zarządu. Nasz dorobek jest znaczący i efekty naszej pracy zostaną przekazane naszym następcom. Chcielibyśmy, alby członkowie podjęli decyzję o ich wyborze rozsądnie – mając do dyspozycji fakty przedstawione wyżej, tak aby nasze wysiłki tworzenia stabilnych i sprawnie funkcjonujących struktur nie poszedł na marne.

 

W imieniu Zarządu PSJI:
Prezes Katarzyna Pilorz

webmaster