Władze Stowarzyszenia

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Agata Rozkocha
Wiceprezes: Katarzyna Podgórni
Członkowie Zarządu
:Marta Zwolińska, Katarzyna Złotkowska, Karolina Spychalska

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. (§18 pkt 1 Statutu PSJI)

2. Zarząd, który prowadzi sprawy Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie. (par. 27 pkt 1 Statutu SJIP). Do głównych zadań Zarządu należy: realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, ustalanie budżetu Stowarzyszenia, sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, zwoływanie Walnego Zebrania Członków. (§30 Statutu)

3. Komisja Rewizyjna - organ Stowarzyszenia sprawujący kontrolę nad jego działalnością.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

 • Małgorzata Nedoma
 • Grzegorz Bryda
 • Tomasz Pyrzewicz

4. Komisja ds. Etyki - rozstrzyga sprawy sporne między członkami Stowarzyszenia oraz czuwa nad stosowaniem ujednoliconych przez Instytut Iyengara w Punie zasad i uregulowań dotyczących członkostwa i ważności dyplomów.

SKŁAD KOMISJI ds. ETYKI:

 • Beata Waszczykowska
 • Małgorzata Skórska
 • Bartłomiej Miklas
 • Michał Warcholik

Prawa i obowiązki poszczególnych organów Stowarzyszenia znajdziesz w Statucie.

KOMITET TECHNICZNY

W ramach Stowarzyszenia działa Komitet Techniczny, który określa kierunek szkolenia i egzaminowania nauczycieli (zgodnie z zaleceniami Instytutu Iyengara w Punie w Indiach).

Skład Komitetu Technicznego:

Przewodniczący: Natasza Moszkowicz

Sekretarz: Roman Grzeszykowski

Członkowie:

 • Katarzyna Pilorz
 • Ewa Wardzała
 • Konrad Kocot
 • Joanna Jedynak
 • Jerzy Jagucki
 • Robert Spica

Zasady funkcjonowania Komitetu Technicznego określa Regulamin Wewnętrzny.

webmaster