Sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP za rok 2017

 

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce

sprawozdanie z działalności

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wizytówka jednostki:

Niniejsze sprawozdanie z działalności zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dwernickiego 6/4, 31-530 Kraków, obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000158296, podmiot wpisany także do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, NIP 6762244531, REGON 356728556

Przedmiot działalności:

Stowarzyszenie przez rok 2017 prowadziło działalność ukierunkowaną na rozpowszechnienie nauczania jogi metodą Iyengara.

Zarząd Spółki:

W okresie od 01.01.2017 roku do 3.06. 2017 roku W roku 2017 w skład Zarządu wchodzili:

1) Agata Rozkocha - Prezes Zarządu;

2) Marta Zwolińska - Członek Zarządu;

3) Katarzyna Podógni - Członek Zarządu;

4) Robert Spica - Członek Zarządu.

W dniu 3.06.2017r do Zarządu decyzją ZWZC 2017r dołączyła:

1) Marta Potasińska – Murzańska - Członek Zarządu;

Komisja Rewizyjna:

W okresie od 01.01.2017 roku do 31 grudnia 2017 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

W skład Rady Nadzorczej w roku 2017 wchodzili:

1) Małgorzata Nedoma Członek Rady;

2) Tomasz Pyrzewicz Członek Rady;

3) Grzegorz Bryda Członek Rady.

Członkowie Stowarzyszenia:

W okresie od 01.01.2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie rozpoczęło uaktualnianie listy jego członków i na dzień 31 grudnia 2017 roku, Zarząd Stowarzyszenia uaktualnił listę członków do 354 osób.

Zdarzenia, które istotnie wpłynęły na działalność w 2017 roku:

W roku 2017r odbyło się 5 formalnych zebrań Zarządu w dniach: 12 lutego, 24 marca,
20 kwietnia, 13 maja, 17 września.

W roku 2017 Zarząd Stowarzyszenia zmienił adres Stowarzyszenia, uaktualniając je w Krajowym rejestrze Sądowym, przez co zapewnił nowe miejsce do przechowywania ksiąg i dokumentacji Stowarzyszenia.

Zarząd powołał zespół do spraw organizacji egzaminów nauczycielskich, przeprowadził nabory i w roku 2017 zorganizował cztery egzaminy nauczycielskie. Zarząd wraz z przedstawicielami Komitetu Technicznego ustalił wynagrodzenie dla egzaminatorów oraz organizatorów egzaminów nauczycielskich.

W roku 2017 zorganizowano akcję charytatywną Projekt Bellur, w którym wzięło udział 14 członków Stowarzyszania. W czasie akcji zebrano 7 399 zł.

Zarząd otworzył nowy rachunek bankowy – walutowy, celem uprawnienia zakupów dokonywanych za granicą. Zarząd redagował biuletyny informacyjne Stowarzyszenia, nadzorując jednocześnie ich rozsyłanie. Jednocześnie Członkowie Zarządu aktualizowali treści zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na profilu Facebook Stowarzyszenia, nadzorując ich publikację.

Do rozwoju działalności Stowarzyszenia przyczynił się również zakup ze Stanów Zjednoczonych Ameryki literatury Lois Steinberg - The Knees, Neck&Schoulders, Lower Back, Cancer, Woman’s Practice. Dodatkowo zlecono tłumaczenie pozycji Rity Keller „O starzeniu się”.

Zarząd zorganizował Konwencję Jogi w roku 2017 z Birjoo Mehta, dzięki czemu Stowarzyszenie wypracował zysk na poziomie 11 584 zł.

Zarząd rozpoczął prace nad organizacją Wschodnioeuropejskiej Konwencji Jogi z Abhijatą Sridhar Iyengar w 2018r.

Zarząd zawarł także nową umowę licencyjną z Geetą i Prashantem Iyengar z Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute.

Przewidywany rozwój Stowarzyszenia w 2018 roku:

W kolejnym roku obrotowym Stowarzyszenie przewiduje kontynuowanie działalności mającej na celu rozpowszechnianie nauczania jogi metodą Iyengara. Stowarzyszenie kontynuowało będzie uaktualnianie listy członków Stowarzyszenia.

Zarząd zlecił przygotowanie nowej strony internetowej, celem ułatwienia dotychczasowym członkom oraz osobom zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia pozyskanie najświeższych informacji o jego aktywności.

Dzięki dokonanym zmianom Statutu Stowarzyszenia, możliwym będzie podjęcie przez Stowarzyszenie działań, zmierzających w niedalekiej przyszłości do uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego, które to w swym założeniu przyczynić się ma do jego rozwoju.

Zarząd zlecił przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia głosowania internetowego nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić wszystkim Członkom Stowarzyszenia głosowanie nad uchwałami bez konieczności przyjeżdżania na Walne Zgromadzenie Członków.

Czynniki ryzyka i zagrożeń:

Czynnikiem ryzyka dla Stowarzyszenia może być rosnąca popularność jogi, przy czym przy braku podjęcia przez Stowarzyszenie zorganizowanych i szeroko zakrojonych działań zmierzających do szerzenia wiedzy o praktykowaniu jogi w oparciu o metodę Iyengara, realnym jest wyparcie rzeczonej metody nauczania na rzecz metod konkurencyjnych.

Personel:

W 2017 roku Stowarzyszenie zatrudniało jednego pracownika celem obsługi sekretariatu Stowarzyszenia, jednego pracownika do obsługi administracyjnej strony internetowej oraz jednego pracownika zajmującego się portalem społecznościowym facebook.

Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa:

Szczegółowe wyniki finansowe Stowarzyszenia prezentuje sprawozdanie finansowe za 2017r

Kraków 16 kwietnia 2018 roku

…………………………………….

Agata Rozkocha - Prezes Zarządu

…………………………………….

Marta Zwolińska - Członek Zarządu

…………………………………….

Katarzyna Podógni - Członek Zarządu

…………………………………….

Robert Spica - Członek Zarządu

 

webmaster