Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z dnia 12 luty 2017 r.

 

W dniu 12.02.2017 w Krakowie przy ul. Kupa 3 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj.:

1) Agata Rozkocha – Prezes Zarządu;

2) Katarzyna Podgórni – Członek Zarządu

3) Marta Zwolińska - Członek Zarządu

Podjęto dyskusję na następujące tematy:

1. Subkonto Komitetu Technicznego

2. Omówienie projektu Bellur 2016r

3. Organizacja egzaminów przez Stowarzyszenie

4. Terminy egzaminów na 2017r

5. Patronat warsztatu z Davidem Mellonim

6. Omówienie porządku obrad planowanego na 27 marca 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w Krakowie.

7. Asystenci w czasie Konwencji Jogi

Ustalono:

1. Zarząd podejmuje decyzję o założeniu Subkonta – rachunku bankowego, na które organizatorzy kursów nauczycielskich będą przelewać 50zł od każdego kursanta. Zarząd Stowarzyszenia po przekazaniu wytycznych od Komitetu Technicznego przygotuje stosowną umowę ze szkoleniowcami.

2. Zarząd omówił wpływy z projektu Bellur i podjął decyzję, że każdy z darczyńców – członków Stowarzyszenia otrzyma dyplom- podziękowanie za udział w akcji. Dyplom będzie wręczany na Konwencji Jogi.

3. Zarząd w porozumieniu z Komitetem technicznym podejmuje się organizacji egzaminów

nauczycielskich. Powstanie Komitet Organizacyjny składający się z jednego członka Zarządu oraz jednego członka Komitetu Technicznego.

4. Zarząd na podstawie wytycznych od Komitetu Technicznego wyznaczył następujące terminy i miejsce egzaminów na 2017r:

Introductory II

· 18-19 listopad – Kraków

Junior I

· 3- 4 lipca - Kraków

· 4-5 listopada – Kraków

Junior II

· 3- 4 lipca - Kraków

· 08-10 grudnia – Warszawa

Junior III

· 3-4 lipca -Kraków

· 4- 5 listopada - Kraków

· 08-10 grudnia – Warszawa

5. Zarząd wyraził zgodę na patronat nad warsztatem z Davidem Mellonim.

6. Zarząd wyznaczył Martę Zwolińska do przygotowania porządku obrad na NWZC.

7. Zarząd wyznaczył następujących nauczycieli stopnia Senior do asystowania w czasie Konwencji Jogi: Robert Spica, Roman Grzeszykowski, Konrad Kocot, Ewa Wardzała

Wyznaczeni nauczyciele wezmą udział w Konwencji Jogi 2017r bezpłatnie.

Prezes Zarządu stwierdził, że Zarząd jest władny podjęcia uchwały, wobec czego przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokół sporządzono w 2-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, przyjęto i podpisano.

Protokołowała: Marta Zwolińska

Posiedzeniu przewodniczyła: Agata Rozkocha

 

webmaster